Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
szkolenie podnoszące kompetencje językowe kadry administracyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH - konwersacje język angielski. Szkolenie realizowane w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z309/17-00 - KC-zp.272-317/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-317/21

Usługa farmaceutyczna polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 18/18PN/2021

Usługa dokonania od 10 do 14 krajowych zgłoszeń patentowych w Urzędzie Patentowym RP na podstawie materiałów dostarczonych przez zamawiającego. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/162/2021

Przeglądy techniczne i naprawy urządzeń medycznych - Wiertarki chirurgiczne SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/46/2021

Sukcesywne usuwanie awarii instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych i C.O. w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/49/2021

Zastosowanie Ansys Simplorer'a i solverów z grupy: Magnetic, Electrostatic, DC Conduction do modelowania zjawisk elektromagnetycznych oraz termicznych w programie Ansys Maxwell 2D/3D - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/89/2021/AZP

"Poprawa jakości i ergonomii pracy personelu Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu -Działania szkoleniowe. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 21/21PN/2021

Odbiór, transport i zagospodarowanie lub unieszkodliwienie odpadów pochodzących z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Opatówku o kodach: Część I -190805 - ustabilizowane komunalne osady ściekowe, Część II - 190801 - skratki, Część III - 190802 - zawartość piaskowników Gmina Opatówek Zp.In.271.13.2021

Obsługa serwisowa i naprawa awaryjna urządzeń instalacji zaplecza technicznego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/40/2021

Kurs modelowy IMO HAZMAT - powtórne Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/88/2021/AZP

Świadczenie usługi dowożenia uczniów do szkół na terenie Gminy Oborniki Śląskie w formie sprzedaży autobusowych biletów miesięcznych GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.60.2021

Serwis analizatora TOC -L firmy Shimadzu Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/86/2021/AZP

Świadczenie usługi dowożenia uczniów niepełnosprawnych dojeżdżających do szkół specjalnych GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.57.2021

Całodobowe monitorowanie zdarzeń pożarowych po łączach telefonicznych i radiowych do Państwowej Straży Pożarnej w obiektach i budynkach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zamówienie zostało podzielone na 4 części Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/637/U/21

Opracowanie dokumentacji projektowej: Budowa magazynu odczynników i odpadów chemicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/146/2021

Wykonanie okresowych pomiarów instalacji elektrycznych, badanie ochrony przeciwporażeniowej wraz z oględzinami w obiektach i budynkach UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/543/U/1/21

Przeprowadzenie certyfikowanego szkolenia wraz z egzaminem dla studentów URSS z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince 2 Foundation dla CSS - KC-zp.272-320/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-320/21

Usługa druku Planera AGH 2021/2022 - Kc-zp.272- 204/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272- 204/21

Świadczenie usługi odbioru i transportu do Punktu Przeładunkowego odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie Gminy Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271/52.2021

opracowanie dokumentacji projektowej przystosowania pawilonu D-1 AGH w Krakowie do aktualnych przepisów ppoż - KC-zp.272-304/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-304/21

Obsługa CAMO szybowców w Akademickim Ośrodków Szybowcowych w Bezmiechowej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/153/2021

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy, rozbudowy i wyposażenia budynku przy ul. Leśnej 2 w Rzepinie Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.2.2021

Usługa wykonania audytu finansowego projektu realizowanego w ramach programu HORYZONT 2020 SPIRE -2017 o akronimie CO2-EXCIDE - Kc-zp.272-248/21. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-248/21

Usługa dostarczenia biletów lotniczych w celu realizacji zadań przez doktorantów Interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich (FCB) realizowanych w ramach projektu POWR.03.02.00-00-I004/16 - KC-zp.272-331/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-331/21

Usługa szycia odzieży służbowej dla strażników i portierek PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/148/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...