Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
sukcesywny odbiór, transport i utylizację (odzysk lub unieszkodliwienie) przeterminowanych odczynników chemicznych, zlewek poreakcyjnych laboratoriów (w tym również odpadów zawierających substancje niebezpieczne) oraz opakowań zawierających pozostałości substancji niebezpiecznych z jednostek UAM, na okres jednego roku. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1607/U/22/1

Zakwaterowanie i wyżywienie kadry i studentów podczas obozów zimowych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/02/2023

Serwisowo-okresowe przeglądy techniczne stoiska badawczego Seal Rig POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/8/2023

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Niepołomice w 2023r. – (IV postępowanie, powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych S.270.1.2.2023.NN

wykonanie usług w zakresie badań eksperymentalnych i analitycznych dot. propagacji fal sprężystych w materiałach konstrukcyjnych dla WIMiR - KC-zp.272-32/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-32/23

Uruchomienie linii komunikacyjnych Gmina Myślenice BZP/271/8/2023

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Brzesko w roku 2023 - IV postępowanie powtórzone Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.1.2023.NB

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dębica w roku 2023 (IV postępowanie- powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych SA.270.1.2023.ND

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Nowy Targ w roku 2023 (IV postępowanie powtórzone) Centralny Instytut Analiz Polityczno-Prawnych Z.271.1.2023.NT

Zamówienie z wolnej ręki polegające na powtórzeniu podobnych usług zamówienia podstawowego pn. Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2022/2023 w Gminie Oświęcim w zakresie zadania częściowego nr 3,4 i 5 Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.2.2023

Świadczenie usług w zakresie wyszukiwania, rezerwacji, wystawiania, zakupu i dostarczania biletów lotniczych dla członków zespołów badawczych w projekcie TEAM-NET dla WGGiOŚ - KC-zp.272-37/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-37/23

Świadczenie usług ochrony mienia i osób oraz monitorowania obiektów szpitala i jego terenu Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-4-2023

przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1782/U/22 II

Usługa zakupu testów CliftonStrenghts oraz realizacja warsztatów mentorskich dla kadry dydaktycznej AGH, z obszaru pracy z talentami w oparciu o talenty Clifton Strenghts - Kc-zp.272-15/23 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-15/23

Świadczenie pomocy prawnej w Punktach Informacyjno - Doradczych Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy BFI.II.272.2.1.2023.38

Przeglądy i naprawy aparatury medycznej (6 zadań) SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/101/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE: Okresowe przeglądy i kontrola szczelności instalacji i urządzeń gazowych wraz z kontrolą przewodów spalinowych i wentylacyjnych dla pomieszczeń z urządzeniami gazowymi w budynkach dydaktycznych, domach studenckich i mieszkaniach służbowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2205/U/22

Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska RK-NZ.261.2.2023.MT

Aktualizacja systemu Infomedica część Administracyjna do obowiązujących przepisów prawa Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-5-2023

Usługa ubezpieczenia Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZPiM-2375/25/11/02/2022

Bieżąca konserwacja, drobne naprawy oraz usługa pogotowia dźwigowego dla dźwigów w budynkach Politechniki Krakowskiej Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/144/2022

Świadczenie usług związanych z prowadzeniem zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w ramach rządowego programu „Za Życiem” w celu zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w roku 2023 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu CUW.262.81.2022.AŚ

Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę dla zadania pn.: „Budowa hangaru dla szybowców wraz z dojazdem i urządzeniami budowlanymi dla potrzeb AOS w Bezmiechowej Górnej” POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/325/2022

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zdroje w roku 2023 - przetarg III Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Nadleśnictwo Zdroje NZ.270.22.2022

Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Politechniki Częstochowskiej na terenie całego kraju i poza jego granicami Politechnika Częstochowska RK-NZ.263.251.2022.KC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...