Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Grojcu - etap I Wójt Gminy Oświęcim WI.2712.19.2021

Adaptacja holu Urzędu Miejskiego w Obornik Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.76.2021

Głęboka modernizacja energetyczna budynku Starostwa Powiatowego w Limanowej" współfinansowana ze środków RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020". Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.22.2021

Wykonanie węzłów higieniczno - sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych w ramach zadania dostosowanie pomieszczeń Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu do wymogów określonych w decyzjach pokontrolnych PIP i SANEPID SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/53/2021

Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul Podzamcze 7 w Obornikach Śląskich GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.77.2021

Termomodernizacja budynku OSP w Krzyszkowicach Gmina Myślenice BZP/271/93/2021

Modernizacja dwóch sal porodowych i sali zabiegowej na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym z Pododdziałem Porodowym w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/52/2021

Przebudowa drogi gminnej ul. Polna wraz z odwodnieniem w miejscowości Rościsławice, Gmina Oborniki Śląskie GMINA OBORNIKI ŚLĄSKIE ZP.271.75.2021

Wykonanie robót sanitarnych w wybranych obiektach Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/220/2021

Rozbudowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gnojniku. Gmina Gnojnik RIiD.271.5.2021

Modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz remont elewacji w budynku przychodni w Krzepicach. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku ZP.380/11/2021

Budowa biologicznych oczyszczalni ścieków w miejscowości Bludzie, Kociołki, Wobały, Przerośl Gołdapska. Gmina Dubeninki IGP.271.4.2021

Budowa dodatkowego pawilonu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SPZOZ w Krakowie ZP/1/2021

Zabudowa kabiny pomiarowej tunelu aerodynamicznego TA-2,5 oraz budowa antresoli w hali laboratorium L-31 WBMiL Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/204/2021

Wyodrębnienie nowego pomieszczenia na korytarzu w budynku F PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/207/2021

Remont drogi powiatowej nr 2335S na odcinku Polski Las do Kolonii Woźnickiej - ETAP I Urząd Miejski w Woźnikach ZP 271.11.2021

Przebudowa pomieszczeń serwerownii i sieci komputerowej oraz dostawę urządzeń klasy UTM wraz z systemem zarządzania bezpieczeństwem dla realizowanego projektu "eCareMed - eZdrowie w Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Bytomiu II", nr postępowania: 26/26PN/2021, który jest dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: II. Cyfrowe Śląskie dla działania: 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych. Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu 26/26PN/2021

Wykonanie ogrodzeń przy leśniczówkach na terenie Nadleśnictwa Starogard Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Starogard SA.270.11.2021

Modernizacja i Przebudowa Oddziału Chorób Wewnętrznych , Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Endokrynologii Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr LT-PL-5R-351 Pn. "Odpowiedź na implikacje COVID-19 ze szczególnym uwzględnieniem układu krążenia" dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska na lata 2014-2020 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 39/TP/WU/2021

Przebudowa drogi gminnej nrK420039 polegająca na budowie oświetlenia ulicznego wraz z usunięciem kolizji tj. budowie sieci nN oraz demontażu istniejącej sieci nN w Bukowinie Tatrzańskiej. Gmina Bukowina Tatrzańska IZW.271.1.10.2021

Konserwacja rowu melioracyjnego w Leśnictwie Nowy Młyn Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rzepin SA.270.1.4.2021

Remont balkonów przy pokojach mieszkańców w budynku Nowy Blok w Domu Pomocy Społecznej w Osieku. Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu PCUW.261.3.10.2021

Modernizacja boiska sportowego w Czermnej Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.15.2021

Budowa oświetlenia terenu przy kompleksie budynków akademików i budynku Domu Asystenta (budynek R) Politechniki Rzeszowskiej POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/193/2021

"Przebudowa i budowa sieci wodociągowej w m. Koźminek ul. Nakwasińska" Gmina Koźminek RIR ZP.271.2.4.2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...