Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa respirometru do warunków tlenowych Politechnika Częstochowska ZP/ZN-03/21

Usługi cateringu dla uczestników projektu MEN Aktywny powrót do szkoły WF z AWF realizowanego przez Akademię Wychowania Fizycznego im . Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/10/2021

Odbiór i transport, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego oraz skratek z terenu oczyszczalni ścieków położonych na terenie Gminy Łapanów Gmina Łapanów GZK-271/1/2021

Dostawa materiałów elektrotechnicznych. Dostawa systemów kontrolo pomiarowych PXI. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/100/2021

Zorganizowanie oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu projektowania CAD dla elektroniki w środowisku Solidworks POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/95/2021

Zakup oprogramowania biurowego na potrzeby Uniwersytetu Morskiego w Gdyni -1 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/59/2021/AZP

Wykonanie wzorcowań i testów specjalistycznych aparatury i sprzętu medycznego 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 41/2021

Zapytanie ofertowe na organizację grup fokusowych oraz transkrypcji nagrań indywidualnych i grupowych prowadzonych w ramach projektu EmClic pn. Doswiadczanie zmian klimatycznych. Transdyscyplinarne badanie przegrzewania miast Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/0590/U/21

Piekarnia Sztuki - Miejsce Oddane Niepełnosprawnym - Modernizacja wpisanego do rejestru zabytków "Dom na Kazimierzu" (A-685) pod funkcję aktywizacji, integracji i samozatrudnienia osób niepełnosprawnych GMINA NIEPOŁOMICE ZP.271.13.2021

Dostawa spoiwa oraz białych proszków formierskich do wykonania odlewniczych form ceramicznych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/99/2021

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla potrzeb przebudowy pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie - III piętro Bud. Ks. Siemaszki Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/22/2021

Remont elewacji budynku A Uniwersytetu Morskiego w Gdyni przy ul. Morskiej 81-87 - ETAP IV - ściana A/E7, A/E9 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/55/2021/AZP

ZAPYTANIE OFERTOWE - Druk dyplomu ukończenia studiów i świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na papierze zabezpieczonym Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/597/U/21

Wymiana okien PCV na nowe aluminiowe w salach wykładowych w Zespole Pomieszczeń Naukowo - Dydaktycznych Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/06/2021

Dostawa materiałów labolatoryjnych i odczynników. Dostawa odczynników. Dostawa pipet. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/86/2021

Roboty budowlane dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Część 1 - Renowacja okien w części budynku Collegium Minus - etap II; Część 2 - Remont pomieszczeń po PKO w budynku Collegium Martineum dla potrzeb Wydziału Prawa i Administracji UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/29/B/21

Dostawa projektora POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/91/2021

dostawa wraz z montażem i uruchomieniem systemu do przeprowadzania procesów w warunkach nadkrytycznych z użyciem CO2 dla Centrum Zaawansowanych Technologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1872/D/21

Modernizacja pomieszczeń Sekcji Dokumentów Publicznych w łączniku P-A0-A1 i pawilonie A-1 AGH w Krakowie - KC-zp.272-215/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-215/21

Usługa dowozu i odwozu do Dziennego Domu Senior+ w Woli Drwińskiej GMINA DRWINIA ZP.271.2.2021

Zakup i dostawa oprzyrządowania do diatermii elektrochirurgicznych oraz akcesoriów do zabiegów laparoskopowych. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/20/2021

Usługa termicznej utylizacji odpadów pochodzących z działalności medycznej Szpital Powiatowy w Limanowej NZ/26/U/P/LW/2021

Zaopatrzenie Uczelni w materiały elektryczne i energetyczne konieczne do utrzymania ruchu Uczelni - KC-zp.272-158/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-158/21

Dostawa systemu do wielokanałowego pomiaru i analizy drgań oraz dźwięku, systemu do bezkontaktowego pomiaru drgan oraz ruchu obiektów, modułu do akwizycji danych pomiarowych Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/005/2021

Dostawa narzędzi na Zintegrowany Blok Operacyjny 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej 72/2021

1 2 3 4 5