Szczegóły ogłoszenia

NZ/06/Rb/P/AC/2024

"Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej oraz modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową fragmentu wewnętrznej drogi pożarowej i zewnętrznej infrastruktury, ul. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa, powiat limanowski, jedn. ewid:. Limanowa [120701_1],obręb: 5 [0005], działka ewid.:16/9."

Szpital Powiatowy w Limanowej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) pdf 83,3 2024.03.05 92

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pdf 38,5 2024.03.06 68
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2 pdf 33,7 2024.03.14 59

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji) pdf 732,6 2024.03.05 91

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumentacja projektowa cz. 1 zip 107292,0 2024.03.05 130
Dokumentacja projektowa cz. 2 zip 120579,2 2024.03.06 89
Dokumentacja projektowa cz. 3 zip 106424,5 2024.03.05 93
Dokumentacja projektowa cz.4 zip 30864,5 2024.03.06 76
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 196,2 2024.03.05 53
Formularz ofertowy docx 195,4 2024.03.05 62
Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu wstępnym (procedura uproszczona) doc 191,7 2024.03.05 5
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 192,4 2024.03.05 55
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 191,8 2024.03.05 55
Projekt umowy docx 679,4 2024.03.05 73
Przedmiary robót zip 1216,4 2024.03.05 87
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby docx 191,2 2024.03.05 58

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ (procedura uproszczona) pdf 760,3 2024.03.22 52
Wyjaśnienie treści SWZ nr 2 (procedura uproszczona) pdf 528,1 2024.03.25 42
Załączniki do wyjaśnienia SWZ zip 18176,3 2024.03.22 45

Inne dokumenty

Pobierz wszystkie dokumenty