Szczegóły ogłoszenia

175/2022

"Roboty budowlane w zakresie wykonania robót remontowych i przebudowy w obiektach Szpitala "

10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń docx 29,2 2022.12.21 51

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na roboty budowlane (TP bez negocjacji) - pakiety docx 77,0 2022.12.21 41

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 33,5 2022.12.21 39
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 33,9 2022.12.21 38
Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę doc 25,8 2022.12.21 41
Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby doc 32,3 2022.12.21 36
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia doc 23,9 2022.12.21 37
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 24,6 2022.12.21 39
Wykaz dostaw lub usług doc 21,7 2022.12.21 40
Wykaz osób doc 22,8 2022.12.21 38
Wzór_oferty_na_roboty_budowlane docx 31,0 2022.12.21 44
Zad 1 zał 16 Formularz Cenowy przebudowa W-K xls 30,5 2022.12.21 43
Zad. Rys.2_Rzut dachu przebudowa W-K pdf 620,0 2022.12.21 45
Zad. 1 - Przedmiar SOR docx 31,1 2022.12.21 53
Zad. 1 zał 15 projekt umowa-drobne remonty - SOR-Rehab. docx 96,1 2022.12.21 42
zad. 2 zał 19 PFU przebudowa W-K docx 56,9 2022.12.21 41
zad. 2 zał 22 projekt umowy W-K docx 127,9 2022.12.21 48
Zad. 3 zał 21 - zał. nr 4 do umowy_Warunki organizacyjne przebudowa W-K docx 19,5 2022.12.21 39
Zał 13 Zad. 1 - rys_rzut SOR_obszar objęty remontem pdf 52,2 2022.12.21 42
Zał 18 Zad. 2 Rys.3_Instalacja chłodnicza przebudowa W-K pdf 419,0 2022.12.21 39
Zał 20 Zad. 2 Rys.1_Rzut parteru przebudowa W-K pdf 580,5 2022.12.21 40
Zał. 14 Zad. 1 - Specyfikacja techniczna wyk. i odbioru robót bud. DOC 248,0 2022.12.21 48
zał.12 Zad. 1 - rys_rzut Rehabilitacja_ obszar objęty remontem pdf 69,8 2022.12.21 42
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby doc 26,5 2022.12.21 38

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia doc 19,9 2023.01.12 30
Informacja z otwarcia ofert (pakiety) doc 20,4 2023.01.12 33

Pobierz wszystkie dokumenty