Szczegóły ogłoszenia

Kc-zp.272-003/21

"Usługa przeprowadzenia szkoleń i egzaminów dla kadry dydaktycznej WIEiT, w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z307/17-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych pt. Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - Kc-zp.272-003/21"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu (procedura uproszczona) doc 79,4 2021.04.06 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona (pakiety) docx 120,8 2021.04.06 36

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 69,4 2021.04.22 16
Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia docx 406,9 2021.04.06 27
Wykaz zrealizowanych usług docx 48,2 2021.04.06 30
Wzór formularza oferty docx 71,5 2021.04.06 28
Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia docx 66,0 2021.04.06 33
Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu doc 78,5 2021.04.06 33
Wzór oświadczenia podmiotu trzeciego doc 84,5 2021.04.06 30
Wzór umowy - usługi docx 62,5 2021.04.06 30
Wzór zobowiązania udostępniającego zasoby docx 54,0 2021.04.06 30

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Wyjaśnienie treści SWZ doc 186,9 2021.04.16 25

Pobierz wszystkie dokumenty