Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego wykonanych na podstawie indywidualnych recept wraz z dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-90/18

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Głubczyckiego w sezonie 2018/2019 oraz 2019/2020 Powiat Głubczycki OR.272.15.2018

świadczenie usług wydawania i dystrybucji czasopism naukowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w formie elektronicznej, w tym świadczenie usług produkcyjnych, marketingowych, konsultingowych oraz rozwiązań technologicznych Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1610/U/18

Badania betonu. Modernizacja komory badawczej ze szklaną przybudówką POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/364/2018

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy pokoi mieszkalnych w domu studenckim „Akapit” Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/363/2018

Pełnienie nadzoru inwestorskiego podczas budowy obiektów małej retencji na terenie Nadleśnictwa Międzychód w ramach "Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód S.270.3.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje w zakresie zarządzania informacją dla pracowników kadry dydaktycznej Wydziału Historycznego UAM Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/2238/U/18

Opracowanie dokumentacji projektowej budowy Centrum Aktywności Rodzinnej w miejscowości Baruchowo Urząd Gminy Baruchowo IBR.271.18.2018.KG

Usługa kompleksowego utrzymania czystości oraz transportu wewnętrznego w obiektach Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-46/18

Usługa transportu ciężarowego przewozowego na rzecz jednostek organizacyjnych SZOZ n MiD w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-239/18

Organizacja obozu kondycyjnego dla studentów Politechniki Rzeszowskiej Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, kierunku Lotnictwo i kosmonautyka specjalność: pilotaż. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/344/2018

Wykonanie oraz dostawa materiałów poligraficznych, realizowane w 3 częściach: Druk wraz z sukcesywną dostawą newslettera - część IDruk wraz z dostawą materiałów poligraficznych - część II, Druk wraz z dostawą kartek bożonarodzeniowych- część III Muzeum Powstania Warszawskiego MPW.ZP.3121.23.2018

Opieka serwisowa - utrzymanie w pełnej sprawności techniczno - eksploatacyjnej tomografu komputerowego Philips Ingenuity Core 128 wraz z systemem IntelliSpace Portal Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/41/2018

Ilościowe badanie czytelnictwa książek metodą CAPI (Computer Assisted Personal Interview) na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli Polski w wieku 15 lat i więcej o liczebności minimum 2000 respondentów i metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na próbie celowej czytelników książek będących obywatelami Polski w wieku 15 lat i więcej o liczebności minimum 1000 respondentów (do zamówienia nie stosuje się ustawy Pzp na podstawie art. 4d ust. 1 pkt 1) Biblioteka Narodowa II/264/1/18

Usługa kompleksowego sprzątania Zespołu Krytych Pływalni Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/19/2018

"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych dla zadania: BUDOWA DREWNIANEJ WIEŻY WIDOKOWEJ WRAZ Z WYTYCZONYM PODEJŚCIEM I OGRODZENIEM" Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębno SA.270.5.7.2018

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.860.000,00 zł z przeznaczeniem na: - pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł; - spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz emisji papierów wartościowych - obligacji w kwocie 960.000 zł Gmina Pokrzywnica RI.271.1.13.2018

Usługa całodobowego sprawowania nadzoru oraz wykonywania prac naprawczych i konserwacyjno-eksploatacyjnych w zakresie instalacji i urządzeń wspierających infrastrukturę serwerowni Biblioteki Narodowej w Warszawie Biblioteka Narodowa XIV/264/8/18

Świadczenie usług w zakresie całodobowego żywienia i dystrybucji posiłków dla pacjentów hospitalizowanych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. dr. E. Warmińskiego w Bydgoszczy Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ DZP-270-62-2018

Usługa zapewnienia transportu, noclegu i wyżywienia w trakcie dwóch trzy dniowych wizyt studyjnych, na kierunku Bud. WGiG - Kc-zp.272-545/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-545/18

Specjalistyczne prace integracyjne dotyczące portalu Małopolskiej Chmury Edukacyjnej oraz opracowanie graficznej strony interfejsów Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-450/18

Usługa dostarczenia biletów lotniczych dla 6 osób, na trasie z Krakowa do New Delhi i z New Delhi do Krakowa - Kc-zp.272-551/18. Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Kc-zp.272-551/18

Druk materiałów informacyjno-promocyjnych w związku z realizacją projektu Europejskie dziedzictwo techniczne - upowszechnianie historycznych i współczesnych publikacji z zakresu nauk technicznych w innowacyjnym środowisku informatycznym Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/134/2018

Badanie łopatek roboczych 1 stopnia turbiny sprężarki silnika PZL-10W po procesach aluminiowania POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/315/2018

"Organizacja wizyt zawodoznawczych dla uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej,w ramach projektu "Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej - poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu powiatu limanowskiego" Zarząd Powiatu w Limanowej BZ.272.40.2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...