Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zakup wraz z dostawą 4 szt. aparatu KTG dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-A-80/19

usługa transportowa - wynajęcie busów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ w kraju i za granicą - KC-zp.272-220/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-220/19

usługa transportowa - wynajęcie autobusów wraz z kierowcą w roku 2019 dla potrzeb zajęć terenowych ze studentami WGGiOŚ - KC-zp.272-213/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-213/19

Świadczenie usług agrotechnicznych na poletku miododajnym Nadleśnictwa Kłodawa w zadaniu Ochrona dzikich pszczół i trzmieli w Nadleśnictwie Kłodawa i Bogdaniec. Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kłodawa S.270.1.4.2019

Dostawa pokładowych radiostacji szybowcowych POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/112/2019

Dostawa materiałów - filamentu modelowego i podporowego - do systemu Stratasys F170. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/97/2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne: Świadczenie usług cateringowych dla około 2400 dzieci w wieku 5-10 lat, które będą brały udział w zajęciach laboratoryjnych w ramach programu POWR odbywających się w budynkach Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki przy ul. Warszawskiej 24 oraz przy ul. Jana Pawła II 37, w okresie od kwietnia 2019 do grudnia 2021. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/041/2019

Dostawa tabletów na potrzeby projektu pn. Laboratorium Małego Inżyniera realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/056/2019

Dostawa części komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych dla jednostek AGH Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-211/19

Dostawa odczynników chemicznych dla Zakład Biotechnologii i Bioinformatyki PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/106/2019

Wykonanie dokumentacji projektowej Przebudowy pomieszczenia C-141 i pomieszczenia C-47 przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/67/2019/AEZ

Przeprowadzenie analizy dorobku naukowego AGH w kontekście międzynarodowym, mającej na celu wyznaczenie priorytetowych obszarów badawczych dla uczelni Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-228/19

Usługa przeprowadzenia szkolenia dla rodziców osób z Zespołem Aspergera, szkolenia oraz konsultacji indywidualnych dla dorosłych i młodzieży z Zespołem Aspergera, w ramach realizacji projektu Politechniki Krakowskiej pn. „Jestem ZA wiedzą” POWR.03.01.00-00-T117/18 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/052/2019

Dostawa mebli dla Ośrodka AGH w Łukęcinie przy ul. Leśnej 3 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-100/19

Dostawa, montaż i ustawienie szaf metalowych na ubrania dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/108/2019

Dostawa sprzętu komputerowego dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni w roku 2019 - 3 Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/68/2019/AEZ

Sukcesywny zakup wraz z dostawą materiałów elektrycznych Akademia Wychowania Fizycznego im Bronisława Czecha K-2.381/04/2019

Dostawa sprzętu ortopedycznego Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matka i Dzieckiem ADZP-381-16-/19

zakup biletów lotniczych dla 18 osób na przelot z Krakowa do Stanów Zjednoczonych i z powrotem - KC-zp.272-155/19 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-155/19

Dostawa i montaż wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w miejscowości Niedary, Gmina Drwinia GMINA DRWINIA ZP.PWD.271.1.2019

Dostawa produktów leczniczych z programów lekowych Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-27/19

Dostawa napędu POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/100/2019

Świadczenie usług cateringowych dla uczestników warsztatów organizowanych w ramach projektu Politechniki Krakowskiej pn. „Jestem ZA wiedzą” POWR.03.01.00-00-T117/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III, Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki KA-2/051/2019

Wykonanie elementów przeglądu specjalnego mostu kolejowego w Dębicy POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/101/2019

Dostawa części lotniczych dla OKL PRz. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/96/2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...