Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa leków i diet przemysłowych na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach 1/PN/2021

Dostawa komory do wspomaganej laserowo strukturyzacji materiałów domieszkowych RE i Me w ramach projektu "ID-UB" Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-67/21

Dostawa elementów zużywalnych do analizy TG posiadanego przez Zamawiajacego. Dostawa programowalnego dwukanałowego filtra antyaliasingoweg. Dostawa stopu. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/39/2021

Zakup, dostawa oraz serwis aparatury medycznej, diagnostycznej i laboratoryjnej służącej zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (17 zadań). Zamówienie publiczne realizowane w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20, pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19" Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP- 02/2021

Wyposażenie punktu napraw i punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Szerzynach - Zakup pojazdu - przyczepa do ciągnika do obsługi PSZOK w Szerzynach. Urząd Gminy w Szerzynach FER.271.4.2021

Dostawa sprzętu fotograficznego wraz z akcesoriami POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/44/2021

Sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych kręgosłupowych i materiałów zespalających. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. PZP-225_03/2021

Zakup i sukcesywna dostawa rękawic diagnostycznych i chirurgicznych Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie CSKDZP-2375/05/02/01/2021

Dostawa materiałów jednorazowego użytku do Aparatu Megatron S4 oraz soczewek okulistycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im.dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 07/PN/WU/2021

Dostawa paliwa żeglugowego MGO DMA wraz z usługą tankowania Uniwersytet Morski w Gdyni CRZP/23/2021/AZP

Zakup, dostawa oraz serwis urządzeń do dezynfekcji służących zapobieganiu, przeciwdziałaniu oraz zwalczaniu COVID- 19 na potrzeby Szpitala Specjalistycznego im. A. Falkiewicza we Wrocławiu (4 zadania). Zamówienie publiczne realizowane jest w ramach projektu nr RPDS.06.02.00-02-0001/20 pt. "Poprawa dostępności i podniesienie jakości świadczeń zdrowotnych na rzecz ograniczenia zachorowalności mieszkańców regionu w związku z pojawieniem się COVID -19. Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu ZP/TP-03/2021

Zakup materiałów malarskich, murarskich, ślusarskich i stolarskich oraz elektroinstalacyjnych na potrzeby Działu Technicznego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/7/2021

Zakup aparatury medycznej: 1. Wyciągacz próżniowy 2. Koagulator z systemem oddymiania gazu 3. KTG - 3 szt. 4. Kolumna laparoskopowa 5. USG z sondą brzuszną oraz vaginalną SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU SZW/DZP/8/2021

Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do różnych powierzchni I Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie ZP/4/2021

Dostawa produktów leczniczych - żywienie dojelitowe; płyny infuzyjne Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie ZP-271-11/21

Dostawa licencji komercyjnej programu ANSYS (1 rok) Politechnika Częstochowska ZP/ZO-04/21

Dostawa wyposażenia pracowni metalograficznej Katedry Technologii i Automatyzacji Politechnika Częstochowska ZP/ZO-03/21

Sukcesywna dostawa okładek do dyplomów i swiadectw dla Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przez okres 12 miesięcy Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/1234/D/21

dostawa stanowiska do pomiarów elektrycznych przeznaczone do rejestracji odpowiedzi pojemnościowej materiałów ferroelektrycznych o szerokim zakresie częstotliwości i napięć po pobudzeniu różnymi programowalnymi sekwencjami impulsów - KC-zp.272-35/21 Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie KC-zp.272-35/21

Dostawa słuchawek lotniczych z systemem tłumienia szumów i hałasów z otoczenia dla OKL PRz POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/O/41/2021

Sukcesywne dostawy transportem wykonawcy fabrycznie nowych worków przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. DO.260.9.2021

„Dostawa i montaż sprzętu do lokalizacji pożarów dla Nadleśnictwa Płońsk na bazie masztu przekaźnikowego posadowionego na działce nr 3176 obr. ewidencyjny Szerominek, gm. Płońsk” Nadleśnictwo Płońsk ZG.270.4.2021

Dostawa układu pomiarowego do badania odporności ekranowania pola elektromagnetycznego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej Politechnika Częstochowska ZP/D-05/A/21

dostawa książek na potrzeby projektu UNIWERSYTET JUTRA II zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (POWR.03.05.00-00-Z303/18). Zamówienie zostało podzielone na 4 części: część 1: dostawa książek dla Instytutu Antropologii i Etnologii Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa, część 2: dostawa książek dla Instytutu Antropologii i Etnologii Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, część 3: dostawa książek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, część 4: dostawa książek dla Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ZP/535/D/21

Dostawa sprzętu i akcesoriów komputerowych. POLITECHNIKA RZESZOWSKA NA/P/24/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...