Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.26.2020.KG

"Przebudowa drogi gminnej nr 191007C w miejscowości Lubaty od km 0+000 do km 2+361"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 271,5 2020.12.02 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,2 2020.12.02 25

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,7 2020.12.02 37
KO Lubaty 07 pdf 115,5 2020.12.02 41
Organizacja ruchu zip 419,5 2020.12.02 40
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 29,7 2020.12.02 38
PB Lubaty 07 pdf 2918,2 2020.12.02 43
STWIOR Lubaty 07 pdf 448,1 2020.12.02 39
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26,1 2020.12.02 36
Wykaz osób doc 21,1 2020.12.02 36
Wykaz robót budowlanych doc 26,8 2020.12.02 36
Wzór oferty na roboty budowlane doc 25,8 2020.12.02 36
Wzór umowy na roboty budowlane docx 45,0 2020.12.02 35
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 19,5 2020.12.02 34
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.12.02 37

Pobierz wszystkie dokumenty