Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.22.2020.KG

"Przebudowa dróg gminnych nr 191065C i 191066C w miejscowości Baruchowo od km 0+000 do km 0+888"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 277,4 2020.11.13 16

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 75,8 2020.11.13 8

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,5 2020.11.13 13
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,9 2020.11.13 12
Projekt budowlany pdf 3180,4 2020.11.13 11
Projekt umowy na roboty budowlane docx 45,1 2020.11.13 12
Przedmiar robót pdf 135,2 2020.11.13 11
Stała organizacja ruchu zip 622,4 2020.11.13 12
Szczegółowe Specyfikacje Techniczne pdf 541,1 2020.11.13 11
Wykaz osób doc 21,1 2020.11.13 14
Wykaz robót budowlanych doc 26,8 2020.11.13 13
Wzór oferty na roboty budowlane doc 27,0 2020.11.13 13
Wzór wykazu prac przeznaczonych do podwykonania doc 22,5 2020.11.13 12
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,9 2020.11.13 12
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,6 2020.11.13 12

Pobierz wszystkie dokumenty