Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.15.2020.MH

"Termomodernizacja budynku OSP w Skrzynkach na potrzeby świetlicy wiejskiej"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 171,9 2020.09.09 10

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 74,3 2020.09.09 5

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Branża budowlana zip 1922,0 2020.09.09 8
Branża elektryczna zip 2643,3 2020.09.09 8
Branża sanitarna zip 977,4 2020.09.09 8
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 26,6 2020.09.09 8
Formularz ofertowy pdf 197,2 2020.09.09 8
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 31,2 2020.09.09 8
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 26,1 2020.09.09 7
Wykaz osób doc 22,0 2020.09.09 7
Wykaz robót budowlanych doc 27,9 2020.09.09 7
Wzór oferty na dostawy doc 26,2 2020.09.09 8
wzór umowy docx 46,2 2020.09.09 8
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,6 2020.09.09 7
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,5 2020.09.09 9

Pobierz wszystkie dokumenty