Szczegóły ogłoszenia

SA.270.2.3.2020

"Budowa leśnej drogi dojazdowej o nawierzchni tłuczniowej w leśnictwie Mazańczyce o długości około 2,0 km."

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu BZP nr 523883-N-2020 z dnia 2020-03-20 r. pdf 407,1 2020.03.20 18

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SA.270.2.3.2020 pdf 348,8 2020.03.20 21

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy pdf 429,0 2020.03.20 14
Załącznik nr 10 do SIWZ - przedmiar robót pdf 84,4 2020.03.20 25
Załącznik nr 11 do SIWZ - projekt budowlany zip 3681,0 2020.03.20 14
Załącznik nr 12 do SIWZ - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót pdf 2087,6 2020.03.20 12
Załącznik nr 13 do SIWZ - Projekt umowy pdf 714,4 2020.03.20 12
Załącznik nr 14 do SIWZ - decyzja o pozwoleniu na budowę pdf 1647,9 2020.03.20 13
Załącznik nr 15 do SIWZ - decyzja o warunkach zabudowy pdf 3859,9 2020.03.20 13
Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania pdf 467,2 2020.03.20 12
Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu pdf 361,8 2020.03.20 11
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej pdf 430,7 2020.03.20 10
Załącznik nr 5 do SIWZ - zobowiązanie o oddaniu wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia pdf 440,7 2020.03.20 9
Załącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych pdf 341,3 2020.03.20 14
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o dysponowaniu osobami pdf 333,6 2020.03.20 12
Załącznik nr 7A do SIWZ - wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia pdf 341,5 2020.03.20 12
Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym pdf 334,8 2020.03.20 11
Załącznik nr 9 do SIWZ - wniosek o wycofanie oferty pdf 335,6 2020.03.20 9

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytanie do SIWZ pdf 79,9 2020.03.24 14

Pobierz wszystkie dokumenty