Szczegóły ogłoszenia

IBR.271.02.2020.MH

"Przebudowa drogi gminnej nr 191015C w miejscowości Świątkowice od km 0+545 do km 0+880"

Urząd Gminy Baruchowo

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń pdf 265,4 2020.01.16 79

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na roboty budowlane procedura uproszczona doc 66,6 2020.01.16 45

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 25,7 2020.01.16 71
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału doc 30,2 2020.01.16 78
Projekt Budowlany pdf 6711,5 2020.01.16 73
Projekt docelowej organizacji ruchu pdf 1061,3 2020.01.16 63
Przedmiar pdf 126,3 2020.01.16 59
STWiOR pdf 594,0 2020.01.16 68
Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom doc 25,0 2020.01.16 68
Wykaz osób doc 20,9 2020.01.16 72
Wykaz robót budowlanych doc 26,5 2020.01.16 70
Wzór oferty na roboty budowlane doc 26,7 2020.01.16 66
Wzór umowy na roboty budowlane doc 39,6 2020.01.16 74
Zobowiązanie do wniesienia zabezpieczenia doc 20,4 2020.01.16 68
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 25,4 2020.01.16 70

Pobierz wszystkie dokumenty