Szczegóły ogłoszenia

KC-zp.272-612/19

"sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku dla WFiIS AGH w Krakowie - KC-zp.272-612/19"

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie do prasy i na tablicę ogłoszeń doc 36,3 2019.09.11 21

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura uproszczona doc 77,4 2019.09.11 43

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej doc 22,6 2019.09.11 10
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia doc 52,0 2019.09.11 9
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału doc 45,5 2019.09.11 10
Wykaz osób i podmiotów odpowiedzialnych za realizację zamówienia doc 23,8 2019.09.11 9
Wzór formularza oferty doc 38,5 2019.09.11 20
wzór umowy doc 138,5 2019.09.11 8
wzór Wykaz osób doc 40,0 2019.09.11 10
Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów doc 26,6 2019.09.11 7

Pobierz wszystkie dokumenty