Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-38-2019

"Dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni hemodynamiki. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Poprawa dostepności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca". Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0075/17 współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020."

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu (opublikowane) pdf 174,1 2019.06.17 70

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ doc 322,0 2019.06.17 45

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zał.10 - Rozkład pomieszczeń pdf 354,0 2019.06.17 81

Pobierz wszystkie dokumenty