Szczegóły ogłoszenia

DZP-270-21-2019

"Dostawa, montaż i uruchomienie kardioangiografu wraz z dostosowaniem pomieszczeń dla pracowni hemodynamiki. Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. "Poprawa dostepności do kompleksowej opieki kardiologicznej dla pacjentów po zawale serca". Projekt nr RPKP.06.01.01-04-0075/17 współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020."

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ

                     

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ogłoszenie o zamówieniu opublikowane pdf 171,2 2019.04.30 64

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
SIWZ - na dostawę i usługi procedura pełna doc 319,5 2019.04.30 43

Załączniki do specyfikacji

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (I) pdf 851,6 2019.05.09 68
Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ (II) doc 243,5 2019.05.17 78

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
MODYFIKACJA (II) Zał.2 - Specyfikacja techniczna doc 181,0 2019.05.17 69
MODYFIKACJA Zał.2 - Specyfikacja techniczna doc 179,0 2019.05.09 74
Zał_10_Rozkład pom_parter_bud_główny pdf 62,5 2019.04.30 70
Zał_10_Rozkład pom_piwnica_bud_główny pdf 56,8 2019.04.30 68

Pobierz wszystkie dokumenty