Rawicz, dnia 28 listopada 2022 r.

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

 

Znak sprawy: PCUW.261.2.16.2022

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, na zadanie pn.: Sukcesywne dostawy żywności dla Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Mały Dworek" w Łaszczynie w okresie od 01.01.2023 r. do 31.03.2023 r.

1. Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsze wybrane zostały oferty następującego Wykonawcy:

Paweł Kaczan Zakład Handlu i Usług Kama

Łaszczyn 25a

63-900 Rawicz

dla Części I zamówienia: Artykuły spożywcze

za cenę brutto: 8 798,42 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą jaka została złożona w przedmiotowym postępowaniu, najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymagania określone w dokumentacji zamówienia oraz nie podlegającą odrzucaniu.

Paweł Kaczan Zakład Handlu i Usług Kama

Łaszczyn 25a

63-900 Rawicz

dla Części II zamówienia: Nabiał

za cenę brutto: 7 700,37 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy jest ofertą przedstawiającą najwyższą punktację wskazaną w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla zsumowanych punktów procentowych za badane kryterium oceny ofert, spełniającą wymagania określone w dokumentacji zamówienia oraz nie podlegającą odrzucaniu.

 

Paweł Kaczan Zakład Handlu i Usług Kama

Łaszczyn 25a

63-900 Rawicz

dla Części VII zamówienia: Ryby

za cenę brutto: 700,50 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy jest jedyną ofertą jaka została złożona w przedmiotowym postępowaniu, najkorzystniejszą cenowo, spełniającą wymagania określone w dokumentacji zamówienia oraz nie podlegającą odrzucaniu.

2. Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem punktów %

1 - Część I - Artykuły spożywcze

Paweł Kaczan Zakład Handlu i Usług Kama

Łaszczyn 25a

63-900 Rawicz

1 - Cena - 60.00

2 - Realizacja zamówienia dodatkowego  - 40.00

  100,00%

2 - Część II - Nabiał

Paweł Kaczan Zakład Handlu i Usług Kama

Łaszczyn 25a

63-900 Rawicz

1 - Cena - 54.43

2 - Realizacja zamówienia dodatkowego  - 40.00

  94,43%

2 - Część II - Nabiał

Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA

Ludowa 122

18-200 Wysokie Mazowieckie

1 - Cena - 60.00

2 - Realizacja zamówienia dodatkowego  - 0.00

  60,00%

7 - Część VII - Ryby

Paweł Kaczan Zakład Handlu i Usług Kama

Łaszczyn 25a

63-900 Rawicz

1 - Cena - 60.00

2 - Realizacja zamówienia dodatkowego  - 40.00

  100,00%

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług
Wspólnych w Rawiczu

(-) Urszula Stefaniak