Dz. U./S S219

14/11/2022    

631120-2022-PL

Polska-Katowice: Materiały medyczne

2022/S 219-631120

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.
Krajowy numer identyfikacyjny: 276267686
Adres pocztowy: ul. Panewnicka 65
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A Katowicki
Kod pocztowy: 40-760
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roksana Ulbrich
E-mail: 
zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl
Tel.: +48 326053522
Faks: +48 326053508
Adresy internetowe:
Główny adres: 
www.kolejowy.katowice.pl
Adres profilu nabywcy: 
www.kolejowy.katowice.pl

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-ProPublico.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa zestawów do operacji witrektomii tylnej wraz z dzierżawą aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji

Numer referencyjny: AZP/15/P/2022

II.1.2)Główny kod CPV

33140000 Materiały medyczne

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem zestawów do operacji witrektomii tylnej wraz z dzierżawą aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyrobów medycznych określono w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Skład zestawów do operacji witrektomii tylnej określono w Załączniku nr 2.1 do SWZ.

Parametry techniczne aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji w ramach dzierżawy określono w Wykazie parametrów / cech techniczno-użytkowych, stanowiącym integralny Załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A Katowicki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., Panewnicka 65, 40-760 Katowice: Blok Operacyjny Okulistyczny – dostawa aparatu; Apteka – dostawa zestawów do operacji witrektomii tylnej.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

a) dostawa zestawów do operacji witrektomii tylnej;

b) dzierżawa aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji w ilości 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości wyrobów medycznych określono w Formularzu cenowym, który stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Skład zestawów do operacji witrektomii tylnej określono w Załączniku nr 2.1 do SWZ.

Parametry techniczne aparatu do witrektomii tylnej i fakoemulsyfikacji w ramach dzierżawy określono w Wykazie parametrów / cech techniczno-użytkowych, stanowiącym integralny Załącznik nr 2.2 do SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostaw wyrobów medycznych / Waga: 40,00

Cena - Waga: 60,00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje w/w warunku udziału w postępowaniu.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały szczegółowo opisane w Załączniku nr 8 do SWZ. Dostawy wyrobów medycznych wraz z dzierżawą urządzenia będące przedmiotem Umowy realizowane będą przez okres 36 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Termin płatności - do 60 dni od dnia doręczenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 15/12/2022

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 14/03/2023

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 15/12/2022

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Wykonawca składa ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami określonymi w SWZ za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/. Otwarcie ofert nastąpi poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 z dnia 18 maja 2006r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy i rozporządzeniu 269/2014 z dnia 17 marca 2014r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

2) Wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od 24 lutego 2022r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego;

3) Wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od 24 lutego 2022r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835) – tzw. ustawa sankcyjna.

2. Z zamówienia wyklucza się Wykonawców oraz Podwykonawców, którzy należą do którejkolwiek z kategorii podmiotów wymienionych w art. 5k ust. 1 rozporządzenia (EU) 833/2014w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 
www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

6. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej, albo postaci elektronicznej albo kopie tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny określony w pkt 1).

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 7 i 8 SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

12. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Zamówień Publicznych, zwanego dalej „Sądem Zamówień Publicznych”.

13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012r. – Prawo pocztowe albo wysłanie na adres do doręczeń elektronicznych, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020r. o doręczeniach elektronicznych jest równoznaczne z jej wniesieniem.

14. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do Sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: 
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: 
www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

09/11/2022