Rawicz, dnia 7 kwietnia 2022 r.

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

 

 

Znak sprawy: PCUW.261.3.1.2022

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pn.:Zakup i dostawa wyposażenia pracowni - kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. Część II zamówienia – Zakup
i dostawa sprzętu specjalistycznego – wyposażenia pracowni kuchni molekularnej.

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, iż w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BMS” Sp. Jawna
Z. Bielecki

ul. Staszica 22,
82-500 Kwidzyn

dla Części II zamówienia pn.:

Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego - wyposażenia pracowni kuchni molekularnej

za cenę brutto 208 710,09 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlegającą odrzuceniu.

 

 

 

 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba punktów procentowych

Razem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - Zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego - wyposażenia pracowni kuchni molekularnej.

 

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BMS” Sp. Jawna Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

 

1 - Cena - 60.00

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  100,00 %

Swisspol Ltd Sp. z o.o.

ul. Wilcza 27

50-429 Wrocław

1 - Cena - 58.67

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  98,67 %

PH ENERGIA S.C. 
P. WIELGO H. WIDOMSKI

ul. Warszawska 151

25-547 Kielce

1 - Cena - 55.20

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  95,20 %

UNIGASTRO Barbara Puć

ul. Międzyleska 6c

50-514 Wrocław

1 - Cena - 51.12

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  91,12 %

Invest Horeca Bistro
Mariusz Gajdos

ul. Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

1 - Cena - 48.63

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  88,63 %

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół "CEZAS" Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

 

1 - Cena - 43.54

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  83,54 %

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

1 - Cena - 45.59

2 - Czas reakcji serwisu - 0.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  65,59 %

 

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

 

(-) Urszula Stefaniak