Rawicz, dnia 21 marca 2022 r.

 

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

 

Znak sprawy: PCUW.261.3.1.2022

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zakup i dostawa wyposażenia pracowni - kuchni molekularnej dla Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu w ramach projektu pn. Nowoczesne kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Zawodowych w Rawiczu - bodźcem rozwoju gospodarczego południowej Wielkopolski. Część I zamówienia – Zakup
i dostawa mebli wyposażenia sali dydaktycznej.

Zamawiający - Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, iż w toczącym się postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dla Części I zamówienia, tj. Zakup i dostawa mebli wyposażenia sali dydaktycznej, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

PH ENERGIA S.C.  P. Wielgo H. Widomski

ul. Warszawska 151

 25-547 Kielce

dla Części I zamówienia pn.:

Zakup i dostawa mebli wyposażenia sali dydaktycznej

za cenę brutto 21 881,76 zł

Uzasadnienie wyboru:

Oferta ww. Wykonawcy jest ofertą najkorzystniejszą cenowo, spełniającą warunki udziału
w postępowaniu oraz nie podlegającą odrzuceniu.

 

 

 

Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert wraz z łączną liczbą punktów:

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba punktów procentowych

Razem

 

 

 

 

 

1 - Zakup i dostawa mebli wyposażenia sali dydaktycznej.

 

PH ENERGIA S.C. 
P. Wielgo H. Widomski

ul. Warszawska 151

25-547 Kielce

1 - Cena - 60.00

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  100,00 %

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS" Sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

15-751 Białystok

 

1 - Cena - 39.13

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  79,13 %

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „BMS” Sp. Jawna Z. Bielecki

ul. Staszica 22

82-500 Kwidzyn

 

1 - Cena - 35.90

2 - Czas reakcji serwisu - 20.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  75,90 %

Tronus Polska Sp. z o.o.

ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

1 - Cena - 21.72

2 - Czas reakcji serwisu - 0.00

3 - Okres gwarancji i rękojmi - 20.00

  41,72 %

 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Usług

Wspólnych w Rawiczu

 

(-) Urszula Stefaniak