Ogłoszenie nr 534169-N-2020 z dnia 2020-04-24 r.

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.: Usługa prania bielizny szpitalnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., krajowy numer identyfikacyjny 27626768600000, ul. ul. Panewnicka  65 , 40-760  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 605 35 00, e-mail osk_katowice@op.pl, faks 32 605 35 08.
Adres strony internetowej (URL): http://kolejowy.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice lub www.e-ProPublico.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice lub www.e-ProPublico.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
elektronicznie na adres: https://e-ProPublico.pl/
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pośrednictwo operatora pocztowego, kuriera lub osobiście
Adres:
Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa prania bielizny szpitalnej
Numer referencyjny: AZP/08/P/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej usługi w zakresie prania bielizny szpitalnej oraz transportu bielizny szpitalnej wraz z załadunkiem i rozładunkiem loco Magazyn bielizny zlokalizowany w budynku Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z. przy ul. Panewnickiej 65. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 98310000-9
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

98311000-6

98315000-4

98393000-4II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

12


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie / pozytywną opinię właściwego organu sanitarno-epidemiologicznego uprawniającą do prowadzenia pralni, która może świadczyć usługi prania dla podmiotów leczniczych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie opisuje w/w warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi każda na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł brutto, odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego postępowania, tj. polegające na realizacji usług prania bielizny szpitalnej z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały one wykonane należycie (Załącznik nr 5 do SIWZ). Pod pojęciem wykonana usługa należy rozumieć zamówienie polegające na wykonaniu usługi prania bielizny szpitalnej o wartości nie mniejszej niż wartość wymagana, zrealizowane (wykonane), tj. zakończone przez Wykonawcę. Pod pojęciem wykonywana usługa należy rozumieć zamówienie polegające na wykonywaniu usługi prania bielizny szpitalnej, którego pewna część o wartości nie mniejszej niż wartość wymagana, została już zrealizowana (wykonana) przez Wykonawcę. Podając wartość usługi Wykonawca w przypadku usługi wykonanej w całości wpisuje kwotę brutto za całość zrealizowanego zamówienia, natomiast w przypadku usługi będącej w trakcie realizacji (nadal wykonywanej) Wykonawca wpisuje kwotę brutto za zrealizowaną część zamówienia. 2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pralnią z pełną barierą higieniczną, w której będzie wykonywana usługa, wyposażoną w: a) komorę do dezynfekcji materaców i innego asortymentu skażonego w miejscu wykonywania usługi ze zintegrowaną drukarką parametrów procesu dezynfekcji; b) tunel do suszenia i odpylania odzieży ochronnej (finisher); c) park maszynowy z automatycznym systemem dozującym środki piorące i dezynfekujące, posiadający system rejestracji i archiwizacji danych: co najmniej datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia procesu oraz numer programu; d) automatyczne, przelotowe urządzenie do dezynfekcji i mycia wózków transportowych / lub równoważne; e) co najmniej jedną pralnicę do prania bielizny i odzieży operacyjnej barierowej; f) co najmniej jedno urządzenie do prasowania / maglowania bielizny ogólno szpitalnej. 3. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje: a) co najmniej jednym samochodem do transportu brudnego i czystego asortymentu, z barierą higieniczna posiadającego aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że jest przystosowany do przewozu bielizny szpitalnej lub dwoma oddzielnymi samochodami - jednym do transportu brudnego asortymentu i jednym do transportu czystego asortymentu posiadających aktualną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej, potwierdzającą, że są przystosowane do przewozu bielizny szpitalnej b) drugą pralnią z pełną barierą higieniczną, posiadającą aktualne zezwolenie/ pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej i spełniającą wymagania zapisane w SIWZ, która będzie wykorzystana w przypadku awarii uniemożliwiającej korzystanie z pralni podstawowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert: Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Dokumenty podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 1) Zezwolenie / pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie pralni świadczącej usługi na rzecz podmiotów leczniczych - dokument potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.3 SIWZ. 2) Wykaz usług – Załącznik nr 5 do SIWZ. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, zgodnie z brzmieniem Załącznika nr 7 do SIWZ - dokument potwierdzający spełnienie warunku o którym mowa w pkt 6.2.2. SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 1. Opis technologii prania z uwzględnieniem wykazu stosowanych środków piorących i dezynfekujących, jakich Wykonawca zamierza używać do wykonania zamówienia. 2. Wydruk raportu z sytemu dozującego środki piorące z jednego dnia z uwzględnieniem godziny rozpoczęcia i zakończenia procesu oraz numeru programu – należy przedstawić dokument z marca 2020r. 3. Wyniki badań mikrobiologicznych wykluczających obecność pleśni i grzybów wykonywanych przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną lub laboratoria posiadające certyfikat systemu jakości za zgodność z normą PN-EN ISO 17025. Należy przedłożyć: a) Wynik badania mikrobiologicznego potwierdzający czystość mikrobiologiczną wykluczającą obecność pleśni i grzybów z pościeli z rozróżnieniem badanego asortymentu, np.: bielizna ogólno szpitalna, operacyjna, noworodkowa lub mopy – 2 wyniki - po jednym z ostatnich 2 miesięcy (1 wynik z marca i 1 wynik z kwietnia 2020r.); b) Wynik badania mikrobiologicznego potwierdzający czystość mikrobiologiczną komory dezynfekcyjnej – 2 wyniki badań wykonanych przynajmniej raz na 6 miesięcy w ostatnich 12 miesiącach; c) Wynik badania mikrobiologicznego potwierdzający czystość mikrobiologiczną komory samochodu przeznaczonej do transportu bielizny czystej – 2 badania z ostatnich 12 miesięcy. d) Wynik badania potwierdzający skuteczność procesu dezynfekcji – dwa badania po jednym z ostatnich 2 miesięcy (1 wynik z marca i 1 wynik z kwietnia 2020r.) 4. Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001:2015

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w dokumencie ”Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ” dla każdego z tych podmiotów - jeżeli dotyczy. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie ”Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ” dla każdego z tych Podwykonawców - jeżeli dotyczy. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument ”Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału z art. 25a ust. 1 – Załącznik nr 3 do SIWZ” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - jeżeli dotyczy. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 4. Oferta powinna także zawierać: 1) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ, 3) Dokument potwierdzający zgodność systemu zarządzania z wymogami normy PN-EN 14065:2016 (konieczny do oceny oferty), 4) Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Termin rozpatrzenia reklamacji

20,00

Gwarancja jakości

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o której mowa w art. 144 ustawy Pzp. 3. Strony dopuszczają możliwość zmian umowy w przypadku: a) zmiany osób wyznaczonych do kontroli, nadzoru oraz do składania reklamacji; b) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy itp.); c) zmiana harmonogramu świadczenia usługi; d) zmiana podwykonawcy (jeżeli dotyczy); e) zmiana przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 dotyczące niewykonanej części umowy, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. W takim przypadku zmianie ulegnie wartość brutto umowy natomiast ceny jednostkowe i wartość netto umowy pozostaną bez zmian. Zmiany zawarte w aneksie podpisanym przez Strony, będą obowiązywać od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 dotyczące niewykonanej części umowy, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego obligatoryjne następujące elementy: - opis proponowanej zmiany; - szczegółową kalkulację cenową wraz ze wskazaniem zasobów kadrowych realizujących usługę objętą niniejszą umową, - szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 6. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 dotyczące niewykonanej części umowy, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego obligatoryjne następujące elementy: - opis proponowanej zmiany; - szczegółową kalkulację cenową wraz ze wskazaniem zasobów kadrowych realizujących usługę objętą niniejszą umową, - szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w §4 ust. 1 dotyczące niewykonanej części umowy, będzie waloryzowane w trakcie obowiązywania umowy, w przypadku zmiany podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego obligatoryjne następujące elementy: - opis proponowanej zmiany; - szczegółową kalkulację cenową wraz ze wskazaniem zasobów kadrowych realizujących usługę objętą niniejszą umową, - szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 8. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu wniosek, o którym mowa w ust. 5, 6 i 7, niezwłocznie od chwili powzięcia informacji o ustawowych zmianach przepisów, stanowiących podstawę zawarcia aneksu do niniejszej umowy, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów prawa. 9. Jeżeli pisemny wniosek o aneks wpłynie do Zamawiającego w terminie do 30 dni, licząc od dnia wejścia w Zycie przepisów dokonujących tych zmian, waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od dnia wejścia w życie tych przepisów. 10. Jeżeli pisemny wniosek o aneks wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu, o którym mowa w ust. 8, to waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi od dnia wpłynięcia wniosku Wykonawcy do Zamawiającego. 11. W przypadku nieprzedłożenia pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 5, 6 i 7 Zamawiający może odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wniosku zawierającego wszystkie wymagane elementy. 12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-06, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH