OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Wołoska 137 ,

02-507 Warszawa, woj. mazowieckie,

tel. (022)5081809, fax (022)5081803,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infomedica firmy Asseco Poland SA.

 

Wybrano ofertę:

 

Asseco Poland SA

Olchowa 14, 35-322 Rzeszów

na: usługa nadzoru autorskiego i serwisu oprogramowania Infomedica firmy Asseco Poland SA

za cenę 484 128.00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Faktyczne: Zamawiający wybrał ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza, bowiem przedstawia najkorzystniejszy bilans spośród kryteriów określonych w SIWZ. Wykonawca spełnił także wszystkie warunki i wymogi określone w SIWZ.

Prawne: Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający dokonał wyboru oferty. Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) dokonuje niezwłocznego poinformowania o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena

Czas reakcji on-line na błąd krytyczny aplikacji (maks 2 dni robocze)

Czas reakcji on-line na błąd krytyczny serwisowy (maks. 4 godziny)

Razem

1

Asseco Poland SA

Olchowa 14

35-322 Rzeszów

(1)

  60,00

  20,00

  20,00

  100,00

 

Warszawa dnia: 2020-03-20