OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Zakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu "Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii" powtórka

(  zamieszczone w BZP w dniu 11/03/2020, nr ogłoszenia: 522329-N-2020)

 

I.          Zamawiający

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Tel.:  0225081809

Faks:  0225081803

e-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl

adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1.

  Michał  Stypułkowski -  tel. (022) 5081808.

·       w zakresie merytorycznym:

1.

mgr Magdalena  Skikiewicz -  tel. ( )  5081862

 

II.       Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Zakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu "Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczonych w Klinice Neurochirurgii" powtórka

Zakup i dostawa oświetlenia sufitowego na salę operacyjną wraz z podłączeniem zgodnie z SIWZ - dla zadania częściowego: 1

Zakup i dostawa kraniotomu do otwierania czaszki zgodnie z SIWZ - dla zadania częściowego: 2

Zakup i dostawa laptopa z czytnikiem płyt zgodnie z SIWZ - dla zadania częściowego: 3

Zakup i dostawa wózka opatrunkowego zgodnie z SIWZ - dla zadania częściowego: 4

Zakup i dostawa stolika na leki zgodnie z SIWZ - dla zadania częściowego: 5

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr

Opis

1

Temat: Zakup i dostawa oświetlenia sufitowego na salę operacyjną wraz z podłączeniem

Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

Opis:

Zakup i dostawa oświetlenia sufitowego na salę operacyjną wraz z podłączeniem zgodnie z SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2

Temat: Zakup i dostawa kraniotomu do otwierania czaszki

Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

Opis:

Zakup i dostawa kraniotomu do otwierania czaszki zgodnie z SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3

Temat: Zakup i dostawa laptopa z czytnikiem płyt

Wspólny Słownik Zamówień: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

Opis:

Zakup i dostawa laptopa z czytnikiem płyt zgodnie z SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4

Temat: Zakup i dostawa wózka opatrunkowego

Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

Opis:

Zakup i dostawa wózka opatrunkowego zgodnie z SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5

Temat: Zakup i dostawa stolika na leki

Wspólny Słownik Zamówień: 33100000-1 - Urządzenia medyczne

Opis:

Zakup i dostawa stolika na leki zgodnie z SIWZ

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty można składać w odniesieniu do:

 wszystkich części 

 maksymalnej liczby części: [  ]

  tylko jednej części

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określonego w stosunku do zadania:

Zadanie częściowe nr

Opis

 

 

 

V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

 

VI.     Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2020-05-15 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VIII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.      Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

2

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3

Zadanie 1-Lampa operacyjna dla neurochirurgii_ocena

Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.

Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3

4

Zadanie 2 - Kraniotom_ocena

Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.

Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3

5

Zadanie 3-Laptop_ocena

Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.

Niniejszy załącznik NIE PODLEGA UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3

6

Foldery

Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane parametry podlegające ocenie. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

2.      Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

3.      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

 

a)      W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Certyfikat CE_1

Dla zadań: 1, 2, 4, 5.

Produkty zakwalifikowane jako wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2019r.  poz. 175 z późn. zm.) odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodności potwierdzające spełnienie przez wyrób wymagań zasadniczych Dyrektywy Urządzeia Medyczne 93/42/ECC.

W pozostałych przypadkach odpowiedni Certyfikat CE lub Deklarację zgodnośc ipotwierdzające, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem

2

Zadanie 1-Szczegółowy opis zamówienia

Oferent wypełniając rubrykę "TAK/NIE/Oferowane parametry" powinien wpisywać w nie słowa "tak" lub "nie" oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

3

Zadanie 2-Szczegółowy opis zamówienia

Oferent wypełniając rubrykę "TAK/NIE/Oferowane parametry" powinien wpisywać w nie słowa "tak" lub "nie" oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

4

Zadanie 3-Szczegółowy opis zamówienia

Oferent wypełniając rubrykę "TAK/NIE/Oferowane parametry" powinien wpisywać w nie słowa "tak" lub "nie" oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

5

Zadanie 4-Szczegółowy opis zamówienia

Oferent wypełniając rubrykę "TAK/NIE/Oferowane parametry" powinien wpisywać w nie słowa "tak" lub "nie" oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

6

Zadanie 5-Szczegółowy opis zamówienia

Oferent wypełniając rubrykę "TAK/NIE/Oferowane parametry" powinien wpisywać w nie słowa "tak" lub "nie" oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

 

IX.     Informacja na temat wadium

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium

X.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe

Nazwa kryterium - waga [%]

1 - Zakup i dostawa oświetlenia sufitowego na salę operacyjną wraz z podłączeniem

1 - Cena - 60

2 - Ocena medyczno - techniczna - 20

3 - Okres gwarancji w latach (minimum 2 lata, maksimum 6 lat) - 20

2 - Zakup i dostawa kraniotomu do otwierania czaszki

1 - Cena - 60

2 - Ocena medyczno - techniczna - 20

3 - Okres gwarancji w latach (minimum 2 lata, maksimum 6 lat) - 20

3 - Zakup i dostawa laptopa z czytnikiem płyt

1 - Cena - 60

2 - Ocena techniczna - 20

3 - Okres gwarancji w latach (minimum 2 lata, maksimum 6 lat) - 20

4 - Zakup i dostawa wózka opatrunkowego

1 - Cena - 60

2 - Okres gwarancji w latach (minimum 2 lata, maksimum 6 lat) - 40

5 - Zakup i dostawa stolika na leki

1 - Cena - 60

2 - Okres gwarancji w latach (minimum 2 lata, maksimum 6 lat) - 40

XI.     Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert: Data: 23/03/2020 (dd/mm/rrrr) Godzina: 09:00 (hh:mm)

Oferty należy składać:

 drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL)

 pisemnie na adres wskazany poniżej:

 Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

 Wołoska 137 02-507 Warszawa Dział Marketingu i Zamówień Publicznych, pok 4.38, p. 4 Budynek Adm-Garażowy

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

  Tak  

  Nie

XIV.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

  Tak  

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

 Tak

 Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

XVI.   Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

XVII.    Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

Warszawa dnia: 2020-03-11