02/03/2020    S43    Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I. II. III. IV. VI.

Polska-Katowice: Materiały medyczne

2020/S 043-101203

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:


Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ
Krajowy numer identyfikacyjny: 276267686
Adres pocztowy: ul. Panewnicka 65
Miejscowość: Katowice
Kod NUTS: PL22A
Kod pocztowy: 40-760
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roksana Ulbrich
E-mail:
zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl
Tel.: +48 326053522
Faks: +48 326053508

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.kolejowy.katowice.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-ProPublico.pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl/

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://e-ProPublico.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Numer referencyjny: AZP/02/P/2020

II.1.2)Główny kod CPV

33140000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4)Krótki opis:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia podzielono na zadania częściowe (pakiety).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis zawartości zestawów dla przedmiotu zamówienia z poz. 4 stanowi Załącznik nr 2.1.1 do SIWZ.

Parametry techniczne aparatu do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej w ilości 2 szt. w ramach dzierżawy określono w Wykazie parametrów / cech techniczno-użytkowych, stanowiącym integralny Załącznik nr 2.1.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostaw / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 1 wynosi 51 890,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego: Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 2 wynosi 10 350,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 3 wynosi 610,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 4

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 4 wynosi 7 960,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 5

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 5 wynosi 210,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 6

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 6 wynosi 1 500,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 7

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 7 wynosi 3 890,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 8

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 8 wynosi 1 350,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 9

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka. Depozyt – loco Blok operacyjny okulistyczny.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem soczewek wewnątrzgałkowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin uzupełnienia depozytu / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 9 wynosi 180,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Dostawa soczewek wewnątrzgałkowych oraz zestawów do zabiegów okulistycznych wraz z dzierżawą aparatów do fakoemulsyfikacji i witrektomii przedniej

Część nr: 10

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL22A

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Siedziba Zamawiającego – Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – SPZOZ, ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, POLSKA. Loco – Apteka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa wraz z transportem zestawów do zabiegów okulistycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Opis zawartości zestawów dla przedmiotu zamówienia z poz. 1, 2, 3, 4 stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji dostaw / Waga: 40

Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 36

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium. Wysokość wadium dla części nr 10 wynosi 29 250,00 PLN. Sposób wniesienia wadium określono w pkt 13 SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje ww. warunku udziału w postępowaniu.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia w odniesieniu do poszczególnych części zostały zawarte w Projektach umów, które stanowią integralne Załączniki nr 6.1, 6.2, 6.3, 7 do SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 13/04/2020

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 13/04/2020

Czas lokalny: 10:15

Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert w dniu 13.4.2020 r. o godz. 10:15. Informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie na stronie internetowej Zamawiającego na platformie i zawierać będzie dane określone w art. 86 ust. 5 Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w Rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

1) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 27.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie zgodnym z SIWZ;

2) w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

a) aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie RP, asortyment objęty zamówieniem, dla którego jest to wymagane, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 650) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie: Deklarację zgodności, Certyfikat CE;

b) karta katalogowa lub folder producenta (w języku polskim) zawierający opis przedmiotu zamówienia umożliwiający dokonanie oceny, czy zaoferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.

3. Środkiem komunikacji elektronicznej w postępowaniu, jest Platforma on-line działająca pod adresem https://e-ProPublico.pl/ (dalej jako: „Platforma”). Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

a) stały dostęp do sieci Internet;

b) posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail);

c) komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux;

d) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa – Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera);

e) włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych: pliki o wielkości do 20 MB w formatach: .pdf, .doc, .docx., .xlsx, .xml. Zamawiający, zgodnie z §4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320) określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego jako:

a) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie .pdf należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES;

b) dokumenty sporządzone i przesłane w formacie innym niż .pdf (np.: .doc, .docx, .xlsx, .xml) należy podpisywać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie XAdES.

4. Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy dotycząca rejestracji, logowania, procedury przesyłania i wycofania dokumentów znajduje się na stronie internetowej https://e-ProPublico.pl/, pod linkiem Instrukcja Wykonawcy.

5. Szczegółowe informacje dot. wymaganych dokumentów określono w SIWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458-78-01
Faks: +48 22458-78-00

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, 2019 r. poz. 1051 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458-78-01
Faks: +48 22458-78-00

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/02/2020