Katowice, dnia 08.08.2019r.

Nr sprawy: TZM/11/Z/2019

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

NA WYKONANIE BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

ZA 2019 i 2020 ROK

 

 

Działając w imieniu Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach- s.p.z.o.z., zapraszam do złożenia oferty dotyczącej badania rocznego sprawozdania finansowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. za 2019 i 2020 rok w postępowaniu o wartości poniżej

30 000 euro prowadzonym na podstawie:

 

·      art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986);

·      art. 701  - 705  ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2018r. poz. 1025);

·      Regulaminu Zamówień Publicznych Okręgowego Szpitala Kolejowego – s.p.z.o.z. z dnia 01.02.2018r;

·      Uchwały nr 1118/43/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 29.05.2019r. w sprawie badania rocznych sprawozdań finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2019 i 2020 rok przez biegłych rewidentów.

 

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Badanie rocznego sprawozdania finansowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. za 2019 i 2020 rok.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

79.21.00.00-9  Usługi księgowe i audytorskie

79.21.21.00-4  Usługi audytu finansowego

 

II.  Miejsce realizacji zamówienia:

Badanie zostanie przeprowadzone w siedzibie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.

 

 

III. Terminy wykonania badania:

 

 


Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego

 

 

IV. Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta:

-      badanie zostanie przeprowadzone na podstawie: ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności  

leczniczej (Dz. U. z 2018r., poz. 2190); ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 351); ustawy z dnia 11.05.2017r. o biegłych rewidentach, firmach oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017r., poz. 1089);

-  dokonana przez biegłego rewidenta analiza porównawcza musi obejmować rok badany i dwa poprzedzające go lata obrotowe. Jednocześnie biegły przeprowadzi ocenę zdolności jednostki do kontynuacji działalności w roku następnym po roku badanym. Biegły rewident jest zobowiązany również do udziału w posiedzeniu Rady Społecznej samodzielnego zakładu publicznego zakładu opieki zdrowotnej w celu przedstawienia wyników badania.

 

V. Informacje niezbędne do przygotowania oferty:

- Przedmiotem działalności statutowej szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych;

- Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 roku: 294 osób;

- Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi za 2018 rok: 32.033.420,18 zł;

- Suma bilansowa za 2018 rok: 39.480.830,86 zł.

 

 

VI. Kryteria oceny ofert:

 

CENA  – 45%

 

Koszt wykonania usługi – cena powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia (wynagrodzenie, koszt materiałów, koszty dojazdu itp.).  Podana cena będzie obowiązywać przez cały czas trwania umowy i nie może ulec podwyższeniu.

 

Wykonawca podaje cenę łączną brutto za realizację przedmiotu zamówienia oraz w rozbiciu na cenę za badanie roku 2019 oraz cenę za badanie roku 2020 przy czym do kryterium oceny przyjęta zostanie cena łączna brutto.

 

Oferta z najniższą ceną uzyska najwyższa liczbę punktów  (45 pkt.), a  pozostałe oferty odpowiednio mniej proporcjonalnie wg wzoru:


Liczba pkt. oferty

 


=

Cena najlepszej oferty


x


45 pkt.

Cena oferty ocenianej

 

DOŚWIADCZENIE - 55%

 

Ilość wykonanych usług badania sprawozdania finansowego w jednostkach służby zdrowia - oferta z najwyższą liczbą wykonanych usług uzyska najwyższa liczbę punktów (55 pkt.), a pozostałe oferty odpowiednio mniej proporcjonalnie wg wzoru:

 


Liczba pkt. oferty


=

Ilość usług oferty ocenianej

 

 x

 

55 pkt.

 

 

Ilość usług najlepszej oferty

 

Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą sumę punktów obu w/w kryteriów.

 

 

 

 

VII. Sposób przygotowania oferty:

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferta powinna być złożona na Formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

-        wypełniony Formularz ofertowo-cenowy – Załącznik nr 1 do Zaproszenia;

-        wykaz osób, które będą uczestniczyć w badaniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 i 2020 rok wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia - Załącznik nr 2 do Zaproszenia;

-        oświadczenie o spełnieniu zasad zachowania bezstronności i niezależności, o których mowa w przepisach art. 69 ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym;

-        kopię dokumentu wydanego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów o wpisie
Wykonawcy na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;

-        informację o wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu;    

-        opis dotychczasowego doświadczenia zawodowego firmy oraz wykaz podmiotów gospodarczych,  w których sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę w okresie ostatnich trzech lat w tym w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej;

-        aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny aktualny dokument potwierdzający, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

-        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-        Projekt umowy uwzględniający warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w ofercie.

 

W przypadku składania dokumentów w formie kopii, muszą one być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

 

Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach –

s.p.z.o.z.,  ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice, w terminie do 20.08.2019r. do godz. 10:00.

 

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:

„Oferta na: Badanie sprawozdania finansowego

Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.

za 2019 i 2020 rok

NIE OTWIERAĆ przed: 2019-08-20 godz. 10:15”

 

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.08.2019r. o godz. 10:15, na Sali Konferencyjnej Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z.

 

 

VIII. Osoby wyznaczone do kontaktu w sprawie postępowania:

Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

p.o. Głównego Księgowego: Karina Kabalec, tel. (32) 605 35 14

adres e-mail:  ksiegowosc@kolejowy.katowice.pl

 

 

 

IX. Informacje dodatkowe:

1.        Oferenci mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na numer faksu – 32/ 605-35-24 lub e-mailem: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl

2.        Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania związane z prowadzonym postępowaniem niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie wpłynął nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

3.        Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty wraz z wymaganymi dokumentami. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu.

4.        Zamawiający może wezwać pisemnie w wyznaczonym przez siebie terminie Oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

5.        Zamawiający może wezwać Oferentów, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w Zaproszeniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia
w wyznaczony terminie. Wykonawca na żądanie i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

6.        W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja przetargowa wzywa każdego z tych Oferentów do złożenia w wyznaczonym terminie oferty dodatkowej.

7.        Postępowanie jest ważne, choćby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone
w Zaproszeniu.

8.        Oferty niespełniające warunków określonych w niniejszym Zaproszeniu oraz oferty złożone po terminie  nie będą brane  pod uwagę przy  ocenie  złożonych  ofert. 

9.        W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

10.    Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty i zatwierdzeniu przez Zarząd Województwa Śląskiego,  Kierownik badanej jednostki z wybranym podmiotem zawiera umowę, w której zostaną szczegółowo określone warunki badania sprawozdania finansowego Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.

11.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia postępowania oraz do przesunięcia  terminu składania i otwarcia ofert.

 

 

 

 

               

Zatwierdzono:

 

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman

Katowice, dnia 08.08.2019r.