OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

zakup i sukcesywna dostawa  produktów leczniczych - immunoglobulina ludzka dożylna

(przekazane UPUE w dniu 19/04/2019)

 

I.          Zamawiający

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Wołoska 137

02-507 Warszawa

Tel.:  0225081809

Faks:  0225081803

e-mail: zamowieniapubliczne@cskmswia.pl

adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

·       w zakresie proceduralnym:

1.

  Dorota Mąkosa -  tel. (0225081191 ).

·       w zakresie merytorycznym:

1.

mgr Irena  Szoszkiewicz - kierownik tel. (0225081320 )

 

II.       Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.    Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: http://www.cskmswia.pl

IV.     Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

zakup i sukcesywna dostawa  produktów leczniczych - immunoglobulina ludzka dożylna

zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego immunoglobulina zgodnie z załącznikiem xls - dla zadania częściowego: 1

zakup i sukcesywna dostawa produktu immunoglobulina zgodnie z załącznikiem xls - dla zadania częściowego: 2

zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Immunoglobulina zgodnie z załącznikiem xls - dla zadania częściowego: 3

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i częściowy wybór ofert, gdzie część (zadanie) stanowi:

Zadanie częściowe nr

Opis

1

Temat: zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego immunoglobulina * Oferowane produkty muszą znajdować się w obowiązującym katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33651520-9 - Immunoglobuliny

Opis:

Wymagania jakościowe produktów leczniczych są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) która w art.  1 ust. 1 pkt 1 stanowi, że określa ona m.in. zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania". Ponadto, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015 poz. 1979 z późn.zm.) określa szczegółowo wymagania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości produktu leczniczego. W przedmiotowym postępowaniu standard jakościowy produktów leczniczych został zdefiniowany przez Zamawiającego poprzez podanie w opisie przedmiotu zamówienia który zawiera m.in.: skład, postać i drogę podania oraz jednostkę miary.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2

Temat: zakup i sukcesywna dostawa produktu immunoglobulina *Oferowane produkty muszą znajdować się w obowiązującym katalogu leków refundowanych

Wspólny Słownik Zamówień: 33651520-9 - Immunoglobuliny

Opis:

Wymagania jakościowe produktów leczniczych są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) która w art.  1 ust. 1 pkt 1 stanowi, że określa ona m.in. zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania". Ponadto, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015 poz. 1979 z późn.zm.) określa szczegółowo wymagania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości produktu leczniczego. W przedmiotowym postępowaniu standard jakościowy produktów leczniczych został zdefiniowany przez Zamawiającego poprzez podanie w opisie przedmiotu zamówienia który zawiera m.in.: skład, postać i drogę podania oraz jednostkę miary.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

3

Temat: zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Immunoglobulina* Oferowany produkt musi znajdować się w obowiązującym katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

Wspólny Słownik Zamówień: 33651520-9 - Immunoglobuliny

Opis:

Wymagania jakościowe produktów leczniczych są określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2211) która w art.  1 ust. 1 pkt 1 stanowi, że określa ona m.in. zasady i tryb dopuszczania do obrotu produktów leczniczych, z uwzględnieniem w szczególności wymagań dotyczących jakości, skuteczności i bezpieczeństwa ich stosowania". Ponadto, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (Dz. U. 2015 poz. 1979 z późn.zm.) określa szczegółowo wymagania w zakresie zapewnienia odpowiedniej jakości produktu leczniczego. W przedmiotowym postępowaniu standard jakościowy produktów leczniczych został zdefiniowany przez Zamawiającego poprzez podanie w opisie przedmiotu zamówienia który zawiera m.in.: skład, postać i drogę podania oraz jednostkę miary.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Oferty można składać w odniesieniu do:

 wszystkich części 

 maksymalnej liczby części: [  ]

  tylko jednej części

Części nie mogą być dzielone przez wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.

V.   Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej

Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

lub

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

 Tak

 Nie

 

VI.     Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia – dla zadania częściowego: 1, 2, 3

 

VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.

Warunki

1

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to zodrębnych przepisów

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2142 oraz 1015 z późn. zm.) - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze, lub

b) zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2142 oraz 1015 z późn. zm.) - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze przez Wykonawcę będącego wytwórcą produktu leczniczego - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze przez Wykonawcę będącego wytwórcą produktu leczniczego

lub równoważny dokument wydany przez właściwe organy państw członkowskich UE.

Jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania ww. dokumentów.

 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 ustawy Pzp.

 

Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

VIII.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1.      Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert:

Lp.

Wymagany dokument

1

Jednolity europejski dokument zamówienia

Jednolity europejski dokument zamówienia

2.      Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp:

Lp.

Wymagany dokument

1

Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.      Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

 

a)      W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Koncesja leki 2019

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

a) zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U z 2016 r. poz. 2142 oraz 1015 z późn. zm.) - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze, lub

b) zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2142 oraz 1015 z późn. zm.) - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze przez Wykonawcę będącego wytwórcą produktu leczniczego - w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze przez Wykonawcę będącego wytwórcą produktu leczniczego

lub równoważny dokument wydany przez właściwe organy państw członkowskich UE.

Jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania ww. dokumentów.

 

b)     W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego

Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

2

Oświadczenie wykonawcy o braku zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

3

Oświadczenie wykonawcy o braku zalegania z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

 

c)      Dokumenty podmiotów zagranicznych:

Lp.

Wymagany dokument

1

Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

 

d)     W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć:

Lp.

Wymagany dokument

1

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów.

Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

IX.     Informacja na temat wadium

 

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

dla zadania częściowego nr 1: 23 280.00 zł (słownie:  dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt  00/100 zł)

dla zadania częściowego nr 2: 21 120.00 zł (słownie:  dwadzieścia jeden tysięcy sto dwadzieścia  00/100 zł)

dla zadania częściowego nr 3: 23 280.00 zł (słownie:  dwadzieścia trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt  00/100 zł)

 

X.       Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Zadanie częściowe

Nazwa kryterium - waga [%]

1 - zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego immunoglobulina * Oferowane produkty muszą znajdować się w obowiązującym katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

1 - Cena - 100

2 - zakup i sukcesywna dostawa produktu immunoglobulina *Oferowane produkty muszą znajdować się w obowiązującym katalogu leków refundowanych

1 - Cena - 100

3 - zakup i sukcesywna dostawa produktu leczniczego Immunoglobulina* Oferowany produkt musi znajdować się w obowiązującym katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych

1 - Cena - 100

 

XI.     Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone

Termin składania ofert: Data: 03/06/2019 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00 (hh:mm)

Oferty należy składać:

 drogą elektroniczną za pośrednictwem: (URL) https://e-ProPublico.pl

 pisemnie na adres wskazany poniżej:

 

    

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

XII.  Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

XIII.   Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej:

  Tak  

  Nie

XIV.   Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

  Tak  

  Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone informacje dodatkowe dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy):

Informacje dodatkowe:

 

XV.      Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej:

 Tak

 Nie

Adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona (jeżeli dotyczy):

XVI.   Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

XVII.    Informacje dodatkowe

Przed wszczęciem postępowania zastosowano dialog techniczny: nie

 

 

Warszawa dnia: 2019-04-23