Katowice, dnia 06.03.2019r.

Znak sprawy: TZM/07/Z/2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.

zaprasza do złożenia oferty cenowej

 

na

Udzielenie kredytu / pożyczki złotowej

w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)

na spłatę zobowiązań wymagalnych, na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy

z sześciomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. ja ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986), ustawy tej nie stosuje się w przypadku niniejszego zamówienia.

 

 

 

 

Zatwierdzono:

 

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman

 

Katowice, dnia 06.03.2019r.      

 

 

 

 

I. INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

ul. Panewnicka 65, 40-760 Katowice

tel.: 32 605-35-00 / faks: 32 605-35-08

strona internetowa: www.kolejowy.katowice.pl

e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach – KRS 0000102533

NIP: 634-23-05-444, REGON: 276267686

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udzielenia kredytu lub pożyczki złotowej           w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na spłatę zobowiązań wymagalnych, na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy  z sześciomiesięcznym  okresem karencji w spłacie kapitału.

 

2.    Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66100000-1  - Usługi bankowe i inwestycyjne,

66113000-5 – Usługi udzielenia kredytu

 

3.    Uruchomienie kredytu lub pożyczki i postawienie jej do dyspozycji Zamawiającego nastąpi w jednej transzy w kwocie 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) nie później niż w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy.

 

4.    Planowany termin uruchomienia kredytu lub pożyczki: 21.03.2019r.

 

5.    Spłata kredytu lub pożyczki - kapitału - nastąpi w 90 ratach w kwotach określonych w Harmonogramie spłaty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Raty będą płatne miesięcznie, a terminem zapłaty raty będzie ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego. W przypadku gdy ostatni dzień roboczy jako termin zapłaty przypadnie w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to za dzień zapłaty uznany będzie następny dzień roboczy następujący po dniu wolnym. Spłata kredytu lub pożyczki z uwzględnieniem postanowień powyżej nastąpi począwszy od dnia 31.10.2019r. zgodnie z Harmonogramem spłaty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

6.    Spłata kosztu kredytu lub pożyczki, tj. oprocentowania stanowiącego cenę oferty nastąpi w 96 miesięcznych ratach, płatnych miesięcznie ostatniego dnia roboczego miesiąca kalendarzowego (a jeżeli ostatni dzień roboczy jako termin zapłaty przypadnie w sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, to za dzień zapłaty uznany będzie następny dzień roboczy następujący po dniu wolnym), począwszy od dnia 30.04.2019r., a po upływie karencji spłaty kapitału płatne wraz z ratami kapitałowymi, naliczanym od wartości zaangażowanych środków pieniężnych pozostałego do spłaty kapitału, zgodnie z harmonogramem spłaty, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

 

7. Oprocentowanie kredytu lub pożyczki w okresie obowiązywania umowy:

- zmienna stopa procentowa, równa stopie WIBOR 1M (dla depozytów 1-miesięcznych  w PLN),

- powiększona o stałą marżę wskazaną przez Wykonawcę, wyrażoną w procentach (%).

 

Oprocentowanie to jest jedynym wynagrodzeniem Wykonawcy, Zamawiający nie poniesie jakichkolwiek innych opłat.

Sposób wyliczenia stopy WIBOR 1M: dla kolejnych okresów rozliczeniowych przyjmuje się wartość stopy WIBOR 1M ustaloną na ostatni dzień miesiąca przypadającego przed miesiącem płatności rat.

Datą rozpoczęcia naliczania odsetek jest każdorazowo pierwszy dzień miesiąca, którego dotyczy płatność.

Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: stopa procentowa, o której mowa wyżej, liczona od pozostającego do spłaty kapitału.

Do wyznaczenia wysokości oprocentowania dla celów porównania ofert przyjmuje się wartość stopy zmiennej WIBOR 1M na dzień 28.02.2019 r.

Do naliczania wynagrodzenia do spłaty przyjmuje się rzeczywista liczbę dni w miesiącu i roku tj. kalendarz rzeczywisty 365/366.

Oprocentowanie, o którym mowa powyżej stanowi całkowity koszt kredytu lub pożyczki w całym okresie spłaty, który obejmuje i wyczerpuje wszystkie koszty związane z obsługą i spłatą pożyczki.

 

8.    W przypadku nieterminowej zapłaty przez Zamawiającego, za opóźnienie powyżej 3 dni, naliczane będą odsetki w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP albo na poziomie 1,5 raza odsetki ustawowe (fakultatywnie, do wyboru jednej wersji przez Wykonawcę).

Samo postawienie środków do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do naliczania odsetek.

 

9.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu lub pożyczki, w tym przypadku Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat z tego tytułu.

Każdorazowa wcześniejsza spłata przez Zamawiającego części kapitału kredytu lub pożyczki, powodować będzie po stronie Wykonawcy obowiązek przedłożenia aktualizacji harmonogramu spłat pozostałych rat kapitałowych, polegającej na dostosowaniu go do okresu obowiązywania umowy i skutkować będzie dla Stron obowiązkiem zawarcia pisemnego aneksu do umowy aktualizującego harmonogram spłat.

Wcześniejsza spłata części kredytu lub pożyczki nie powoduje skrócenia okresu obowiązywania umowy kredytu lub pożyczki. Spowoduje jedynie zmianę wysokości miesięcznych rat kapitałowych pozostałych do spłaty, co znajdzie odzwierciedlenie w harmonogramie aktualizującym, o którym mowa wyżej. Wykonawca dokona aktualizacji harmonogramu spłat w terminie 5 dni kalendarzowych od daty spłaty części kredytu lub pożyczki i dostarczy go Zamawiającemu.

 

10.              Wszystkie rozliczenia dokonywane będą w PLN.

 

11. Zabezpieczeniem spłaty kredytu lub pożyczki będzie:

a) weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową, podpisany przy zawarciu umowy pożyczki lub kredytu;

b) umowa cesji należności Zamawiającego z tytułu umowy o udzielnie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej podpisanego przy zawarciu umowy kredytu lub pożyczki, a ustanowiona w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  WYMAGANY TERMIN REALIZACJI

Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.03.2027r.

 

 

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

VI. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Kompletna oferta powinna zawierać:

 

1.    Wypełniony Formularz oferty – Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego,

2.    Harmonogram spłaty kredytu / pożyczki – Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego,

3.    Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4. Pełnomocnictwo /jeżeli dotyczy/ w przypadku ustanowienia pełnomocnika do  reprezentowania Oferenta. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania, Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie,

5. Projekt umowy na realizację usługi udzielenia kredytu / pożyczki.

 

Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymienionych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta i opatrzone pieczątką imienną identyfikującą tą osobę.

 

VII. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

1.    Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę sporządza się w formie pisemnej.

2.    Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności, w języku polskim i w sposób czytelny.

3.    Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4.    Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty oraz aby każda kartka oferty była opatrzona kolejnym numerem.

5.    Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być datowane i zaparafowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

6.    Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału dokumentu, którego kopia jest nieczytelna, bądź budzi wątpliwości co do jej zgodności z oryginałem.

7.    Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści dot. niniejszego Zapytania Ofertowego.

8.    Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Oferentom oraz zamieszcza na stronie internetowej www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice.

9.    Załączniki do oferty stanowią jej integralną część.

 

 

10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe   otwarcie, opisaną w następujący sposób:

 

 Oferta na: „Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej

w wysokości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100)

na spłatę zobowiązań wymagalnych, na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy

z sześciomiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału

nr sprawy: TZM/07/Z/2019

 

NIE OTWIERAĆ PRZED: 14.03.2019r. godz. 12.00

 

 

11. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Oferentami w zakresie:

      a) formalnym jest:

 

Roksana Ulbrich - Kierownik Działu Zamówień Publicznych, tel.: (32) 605-35-22,                      e-mail: zamowienia_publiczne@kolejowy.katowice.pl

 b) merytorycznym jest:

 

    Karina Kabalec – p.o. Głównego Księgowego, tel.: (32) 605-35-20.

 

 

 

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat w terminie do 14.03.2019r. do godz. 12.00.

2.    Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w innym miejscu.

3.    Oferty zostaną otwarte w siedzibie Udzielającego Zamówienia: Sala konferencyjna w dniu 14.03.2019r. o godz. 12.15.

 

 

IX. OCENA OFERT

1.    Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

 

Nazwa kryterium - waga [%]

 

1 - Cena za realizację zamówienia – 100%

 

 

2.    Punkty przyznawane za podane kryterium będą liczone według następującego wzoru:

 

                                                 ofertowa wartość minimalna

Wartość punktowa oferty = ----------------------------------------- x  100 pkt.

                                               ofertowa wartość badanej oferty

 

 

 

X. ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA

 

1.    Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie:

a)     zamieszczone na tablicy ogłoszeń Zamawiającego;

b)   na stronie internetowej www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice

c)    przesłane e-mailem do Wykonawców, którzy złożyli oferty.

 

 

XI. ZASTRZEŻENIA ZAMAWIAJĄCEGO

 

1.    Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania zapytania ofertowego oraz zmiany warunków bez podania przyczyny.

2.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wyboru oferty oraz do przesunięcia terminu składania i otwarcia ofert bez podania przyczyny.

3.    Wszelkie zmiany, modyfikacje dokonane w toku prowadzonego postępowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.ogloszenia.propublico.pl/osk_katowice.

 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Spory mogące wynikać z realizacji umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach – s.p.z.o.z.

 

 

XIII. INTEGRALNE ZAŁĄCZNIKI  DO UMOWY

1.    Formularz ofertowy,

2.    Harmonogram spłaty kredytu / pożyczki,

3.    Weksel własny in blanco wraz z deklaracja wekslową,

4.    Umowa cesji należności Zamawiającego.