Ogłoszenie nr 503851-N-2019 z dnia 2019-01-15 r.

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza: Przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC oraz hromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas GC-MS
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
POWR.03.05.00-00-Z209/17
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, krajowy numer identyfikacyjny 17490000000, ul. Powstańców Warszawy  12 , 35-959   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 17 7432175; 8653888; 8653838, , e-mail dorzech@prz.edu.pl, , faks 17 8651075.
Adres strony internetowej (URL): www.prz.edu.pl
Adres profilu nabywcy: www.ogloszenia.propublico.pl/prz
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia wyższa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.ogloszenia.propublico.pl/prz

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów Polska

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC oraz hromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas GC-MS
Numer referencyjny: NA/P/15/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegóowy opis zawiera SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 80000000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w/w warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej tj muszą dysponować lub będą dysponować: - dla zadania częściowego nr 1 SIWZ mimimum jedną osobą (trenerem), który posiada: a) wykształcenie wyższe lub certyfikaty (uprawnienia) umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, b) minimum dwu (2) letnie doświadczenie w dziedzinie w której prowadzone jest szkolenie, c) przeprowadził minimum 5 szkoleń zaawansowanych z zakresu wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC - dla zadania częściowego nr 2 SIWZ mimimum jedna osobą (trenerem), który posiada: a) wykształcenie wyższe lub certyfikaty (uprawnienia) umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia, b) minimum dwu (2) letnie doświadczenie w dziedzinie w której prowadzone jest szkolenie, c) przeprowadził minimum 5 szkoleń z zakresu hromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas GC-MS Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie dokumentów wyszczególnionych w punkcie 8 SIWZ na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór oferty na dostawy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 0
Maksymalna liczba wykonawców  0
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
wskazane w wzorze umowy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie szkolenia zaawansowanego z wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC I. W projekcie przewidziano realizację dwóch edycji po 20 godzin lekcyjnych (45 minut), dla dwóch grup po 8 studentów. II. Zajęcia należy zrealizować w terminie: I grupa- 20-22 luty 2019 r. i II grupa 25-27 luty 2019. III. Szkolenie ma na celu zaznajomienie studentów z następującymi zagadnieniami: 1.Budowa oraz zasada działania chromatografu cieczowego. 2.Zastosowanie chromatografii cieczowej w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, chemicznym i ochronie środowiska 3.Rodzaje układów chromatograficznych (NP-HPLC i RP-HPLC). 4.Chromatogram i opisujące go parametry. 5.Kolumny chromatograficzne – rodzaje faz stacjonarnych, zastosowanie. 6.Fazy ruchome w chromatografii cieczowej - dobór fazy ruchomej, dobór pH, szybkości przepływu, wpływ fazy ruchomej na rozdział związków w HPLC. 7.Detektory w chromatografii cieczowej (DAD, FLD, MS) - charakterystyka, budowa zastosowanie. 8.Analiza jakościowa i ilościowa (metoda wzorca zewnętrznego, wewnętrznego i dodatku wzorca) w HPLC. 9.Metody przygotowania prób do analizy. 10.Problemy występujące podczas pracy z HPLC i sposoby ich rozwiązania Część praktyczna 1.Omówienie elementów budowy i zasady działania chromatografu cieczowego 2.Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy (podłączanie kolumny, przygotowanie fazy ruchomej, kondycjonowanie kolumny) 3.Przygotowanie próbki do analizy 4.Interpretacja otrzymanych chromatogramów 5.Analiza ilościowa metodą wzorca wewnętrznego 6.Omówienie wyników badań poznają narzędzia integracji pików chromatograficznych (integracja automatyczna i manualna), zapoznają się z metodami kalibracji i wygenerują raport z analizy. 7.Oznaczanie zawartości wybranego składnika w kosmetykach lub w żywności (rodzaj analizowanej próbki zależy od uczestnika szkolenia) 8.Przygotowanie chromatografu cieczowego do pracy 9.Przygotowanie próbki do analizy 10.Interpretacja otrzymanych chromatogramów 11.Analiza ilościowa metodą krzywej kalibracyjnej 12.Omówienie wyników badań 13.Test sprawdzający zdobytą wiedzę. 14.Dyskusja z udziałem ekspertów na temat problemów i wyzwań w chromatografii cieczowej. IV. W wyniku realizacji szkolenia oczekuje się, że student poszerzy wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktycznych w rozwiązywaniu problemów chromatograficznych. V. Wykonawca powinien zapewnić oraz wliczyć w koszt zamówienia materiały szkoleniowe o zakresie tematycznym zgodnym z tematyką szkolenia. Szkolenie musi zakończyć się uzyskaniem certyfikatu stwierdzającego, że uczestnik uzyskał określone kwalifikacje. Certyfikat powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą. Cena szkolenia powinna obejmować również wydanie certyfikatu. Student ma mieć zagwarantowane prawo do dwukrotnego podejścia do egzaminu (podstawowy, poprawkowy). VI. Wykonawca ma zapewnić wyżywienie (przerwa kawowa, obiad) w każdym dniu szkolenia. VII. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia z należytą starannością dokumentacji dotyczącej wykonywanych działań, a w szczególności dziennika szkolenia, ewidencji obecności uczestników szkolenia (w tym do niezwłocznego informowania o każdej nieobecności lub rezygnacji z uczestnictwa), ankiet ewaluacyjnych. Dokumentacja winna być potwierdzona przez uczestnika własnoręcznym podpisem. Wszelka dokumentacja dotycząca wykonywanych działań ma być oznaczona logotypami zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój” oraz informacją: „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-02-20
data zakończenia: 2019-02-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia 20,00
Doświadczenie osoby szkolącej10,00
Przeszkolenie liczby osób przez szkolącego10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2Nazwa: Przeprowadzenie szkolenia z hromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas GC-MS
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przeprowadzenie szkolenia z hromatografii gazowej z detektorem spektrometrii mas GC-MS I. W projekcie przewidziano realizację dwóch edycji po 20 godzin lekcyjnych (45 minut), dla dwóch grup po 8 studentów. II.Zajęcia należy zrealizować w terminie I grupa- 20-22 luty 2019 r. i II grupa 25-27 luty 2019. III. Szkolenie ma na celu zaznajomienie studentów z następującymi zagadnieniami: Część teoretyczna. 1.Zasada działania chromatografu gazowego, z detektorem spektrometrii mas (MS), detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) oraz detektorem termokonduktometrycznym (TCD). 2.Konserwacja instrumentu, instalacja i kondycjonowanie kolumn przygotowanie chromatografu gazowego do analizy. 3.Przygotowanie próbek ciekłych do analizy chromatograficznej dla wybranej techniki chromatografii gazowej. Kryteria, jakie powinna spełniać próbka przed wprowadzeniem do chromatografu gazowego. 4.Mechanizm rozdzielenia substancji na kolumnie chromatografu gazowego. Pojęcie półki teoretycznej, rozdzielczości, selektywności. 5.Optymalizacja warunków chromatograficznych. 6.Dobór właściwej kolumny chromatograficznej do oznaczanej grupy związków. 7.Dobór parametrów dozowania próbki (m.in. split vs splitless). 8.Dobór optymalnych parametrów przepływu gazów: nośnego (hel, azot), pomocniczego (tzw. make-up), wodoru, powietrza. 9.Optymalizacja rozdzielenia próbki badanej przez dobór temperatury. Zależność czasu retencji od temperatury. Rozdzielenie izotermiczne a rozdzielenie z programowaną temperaturą. 10.Przygotowanie wzorców kalibracyjnych, kalibracja aparatu, wykonanie krzywej wzorcowej. 11.Zasady strojenia spektrometru mas, optymalizacji parametrów pracy spektrometru mas w trybie przemiatania widm mas (Scan), obserwacji wybranych jonów (SIM). 12.Zasady tworzenia własnych bibliotek mas oraz wykorzystania komercyjnie dostępnych bibliotek widm mas 13.Problemy w analizie GC (troubleshooting)– jak właściwie je zidentyfikować i rozwiązać? Część praktyczna 1.W trakcie warsztatów uczestnicy szkolenia przygotują aparat chromatograficzny do pracy, opracują metodę ilościową oraz jakościową analizy z wykorzystaniem detektora MS. Poznają najczęściej występujące problemy w pracy z chromatografią gazową oraz spektrometrami mas, sposoby ich rozwiązywania oraz zapoznają się z podstawowymi czynnościami konserwacyjnymi. 2.W ramach pracy z oprogramowaniem chromatograficznym uczestnicy szkolenia poznają narzędzia integracji pików chromatograficznych (integracja automatyczna i manualna). Poznają zasady analiz jakościowych z zastosowaniem spektrometrii mas, tworzenia własnych bibliotek widm mas oraz wykorzystania komercyjnie dostępnych bibliotek widm mas. Zapoznają się z metodami kalibracji i wygenerują raport z analizy. IV. W wyniku realizacji szkolenia oczekuje się, że student poszerzy wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w rozwiązywaniu problemów chromatograficznych. V. Wykonawca powinien zapewnić oraz wliczyć w koszt zamówienia materiały szkoleniowe o zakresie tematycznym zgodnym z tematyką szkolenia. Szkolenie ma zakończyć się uzyskaniem certyfikatu stwierdzającego, że uczestnik uzyskał określone kwalifikacje. Certyfikat powinien być wydany przez jednostkę certyfikującą (najlepiej przez IRCA). Cena szkolenia powinna obejmować również wydanie certyfikatu. Student ma mieć zagwarantowane prawo do dwukrotnego podejścia do egzaminu (podstawowy, poprawkowy). VI.Wykonawca ma zapewnić wyżywienie (przerwa kawowa, obiad) w każdym dniu szkolenia. VII. Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia z należytą starannością dokumentacji dotyczącej wykonywanych działań, a w szczególności dziennika szkolenia, ewidencji obecności uczestników szkolenia (w tym do niezwłocznego informowania o każdej nieobecności lub rezygnacji z uczestnictwa), ankiet ewaluacyjnych. Dokumentacja winna być potwierdzona przez uczestnika własnoręcznym podpisem. Wszelka dokumentacja dotycząca wykonywanych działań ma być oznaczona logotypami zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza edukacja Rozwój” oraz informacją: „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej”.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 80000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2019-02-20
data zakończenia: 2019-02-27
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Miejsce przeprowadzenia szkolenia:20,00
Doświadczenie osoby szkolącej10,00
Przeszkolenie liczy osób przez szkolącego10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE: