OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Pakiet Nr 1

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65 ,

40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Dostawę wyposażenia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J.

01-447 Warszawa

Andrychowska 7

Cena oferty - 25 190.40 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) - najkorzystniejsza (jedyna) oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "gwarancja"

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Dostawa lodówki laboratoryjnej z systemem automatycznej kontroli temperatury i systemem alarmowym

Sanlab J. Kaczorek, M. Bińczak Sp. J.

Andrychowska 7

01-447 Warszawa

1 - Cena - 60.00

2 - Gwarancja - 20.00

  80.00

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Katowice dnia: 2016-11-09