OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65 ,

40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Dostawa wyposazenia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pn. Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej.

 

Zadanie Nr: 2

Wybrano ofertę:

Sartorius Poland Sp. z o. o.

Wrzesińska 70

52-025 Kostrzyń Wlkp

za cenę 10.455,00 zł

Uzasadnienie wyboru:

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena" oraz "gwarancja"

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr pakietu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Nazwa kryterium – liczba pkt

Razem

2

Sartorius Poland Sp. z o. o.

Wrzesińska 70

52-025 Kostrzyń Wlkp

(3)

1. Cena – 60.00

2. Gwarancja – 20.00

80,00 pkt

 

Wykonawcy wykluczeni

Nr pakietu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Uzasadnienie prawne

Uzasadnienie faktyczne

2

mikroLAB Tadeusz Gągała

Puławska 25 U5

20-051 Lublin

(2)

Art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych

Wykonawca nie złożył dokumentu:

 Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oferty odrzucone

Nr pakietu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Uzasadnienie prawne

Uzasadnienie faktyczne

2

mikroLAB Tadeusz Gągała

Puławska 25 U5

20-051 Lublin

(2)

Art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

Oferta złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania podlega odrzuceniu

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Katowice dnia: 2016-11-14