14/06/2016    S113    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Katowice: Materiały medyczne

2016/S 113-201409

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach – s.p.z.o.z.
ul. Panewnicka 65
Osoba do kontaktów: Roksana Ulbrich
40-760 Katowice
Polska
Tel.: +48 326053521
E-mail:
zp_osk_katowice@op.pl
Faks: +48 326053508

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.kolejowy.katowice.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka mieszcząca się w siedzibie Zamawiającego.

Kod NUTS PL22A

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych z podziałem na pakiety.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 219 342,28 PLN

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: noże jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: noże jednorazowego użytku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: zastawki filtrujące do operacji przeciwjaskrowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: zastawki filtrujące do operacji przeciwjaskrowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: trepany oraz bloczki próżniowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: trepany oraz bloczki próżniowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: cystotomy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: cystotomy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: sondy do cyklofotokoagulacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: sondy do cyklofotokoagulacji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 6 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: wielorazowe narzędzia mikrochirurgiczne do operacji zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: wielorazowe narzędzia mikrochirurgiczne do operacji zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 7 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: retraktory tęczówkowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: retraktory tęczówkowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 8 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: pierścienie dotorebkowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: pierścienie dotorebkowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 9 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: kaniule okulistyczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: kaniule okulistyczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 10 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: soczewka nagałkowa opatrunkowa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: soczewka nagałkowa opatrunkowa zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 11 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: materiały wiskoelastyczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: materiały wiskoelastyczne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 12 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: osłony na skaner lasera zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: osłony na skaner lasera zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 13 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: zestawy jednorazowe do iniekcji doszklistkowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: zestawy jednorazowe do iniekcji doszklistkowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 14 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: zużywalny materiał do warstwowej chirurgii rogówki ALTK zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: zużywalny materiał do warstwowej chirurgii rogówki ALTK zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 15 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: jednorazowy sprzęt do operacji zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: jednorazowy sprzęt do operacji zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 16 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: wielorazowy sprzęt do operacji witrektomii tylnej i zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: wielorazowy sprzęt do operacji witrektomii tylnej i zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 17 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: jednorazowy sprzęt do operacji zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: jednorazowy sprzęt do operacji zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 18 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: jednorazowe zestawy do operacji witrektomii tylnej i zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Opis zawartości zestawów stanowi załącznik nr 2A.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: jednorazowe zestawy do operacji witrektomii tylnej i zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Opis zawartości zestawów stanowi załącznik nr 2A.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 19 Nazwa: Zakup i dostawa jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Okulistycznego

1)Krótki opis

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: jednorazowy sprzęt do operacji witrektomii tylnej i zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Opis zawartości zestawów stanowi załącznik nr 2B.

2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33140000, 33141410, 33731110

3)Wielkość lub zakres

Zakup i dostawa wraz z transportem jednorazowych oraz wielorazowych zestawów do operacji witrektomii tylnej i zaćmy oraz materiałów wiskoelastycznych w tym: jednorazowy sprzęt do operacji witrektomii tylnej i zaćmy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz w ilościach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ. Opis zawartości zestawów stanowi załącznik nr 2B.

4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 829,99 PLN (słownie: osiemset dwadzieścia dziewięć 99/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 600 PLN (słownie: sześćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 2 036,00 PLN (słownie: dwa tysiące trzydzieści sześć 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 5,60 PLN (słownie: pięć 60/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 102 PLN (słownie: sto dwa 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 565,74 PLN (słownie: pięćset sześćdziesiąt pięć 74/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 7: 600 PLN (słownie: sześćset 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 8: 352 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 9: 117 PLN (słownie: sto siedemnaście 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 10: 81,60 PLN (słownie: osiemdziesiąt jeden 60/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 11: 1 116,00 PLN (słownie: jeden tysiąc sto szesnaście 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 12: 27,20 PLN (słownie: dwadzieścia siedem 20/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 13: 348,00 PLN (słownie: trzysta czterdzieści osiem 00/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 14: 352,80 PLN (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa 80/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 15: 1 994,60 PLN (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery 60/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 16: 1 111,80 PLN (słownie: jeden tysiąc sto jedenaście 80/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 17: 1 214,60 PLN (słownie: jeden tysiąc dwieście czternaście 60/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 18: 6 149,96 PLN (słownie: sześć tysięcy sto czterdzieści dziewięć 96/100 PLN)
Dla zadania częściowego nr 19: 6 781,96 PLN (słownie: sześć tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden 96/100 PLN)
Wadium należy wnieść w terminie do 25.7.2016 do godz. 10:00.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski 84 1050 1214 1000 0024 2097 9110;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z dnia 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamówienie będzie finansowane ze środków własnych szpitala.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pzp.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie musi udokumentować, że spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 pzp. Łącznie powinny być spełnione warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, 3, 4 pzp tj.: posiadanie odpowiedniej wiedzy i doświadczenia; dysponowanie potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; spełnienie warunku dotyczącego sytuacji finansowej.
Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie musi złożyć oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
W przypadku złożenia oferty wspólnej wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
W przypadku, gdy w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wspólnie, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: tak
Opis szczególnych warunków: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: Oświadczenie o zapewnieniu dostarczenia produktów posiadających aktualne świadectwa rejestracji, świadectwa dopuszczenia do obrotu potwierdzające, że mogą być podmiotem obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub posiadają pozwolenie dopuszczające do obrotu wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
Na wezwanie Zamawiającego: W sytuacjach wątpliwych, związanych z brakiem możliwości weryfikacji zgodności zaoferowanego sprzętu z wymaganiami określonymi w SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania aktualnych dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP zaoferowanego sprzętu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.5.2010 (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679) oraz innymi obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie: Deklarację zgodności, Certyfikat CE, wpis lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oraz opis lub wypis z katalogu produktów lub ulotkę producenta.
W takim przypadku Wykonawca zostanie pisemnie poinformowany o konieczności przedłożenia w/w dokumentów w terminie określonym przez Zamawiającego.

III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ.
2. Wiedza i doświadczenie. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ.
3. Potencjał techniczny. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ.
4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ.
5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią Załącznika Nr 4 do SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – Załącznik nr 4 do SIWZ.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), należy przedłożyć:
1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik nr 5 do SIWZ
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
6. Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
7. Zaświadczenie w odniesieniu do osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
8. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SIWZ
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1. Dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2. Dokument potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3. Dokument potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
4. Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
5. Zaświadczenie w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
Uwaga: w przypadku spółek cywilnych:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT),
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca wraz z ofertą przedkłada pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej notarialnie.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, określonych w pkt 7.2 pkt 1, 2, 3, 4, SIWZ.
Pozostałe dokumenty:
1. Załącznik nr 1 – Formularz oferty
2. Załącznik nr 2 – Formularze cenowe
3. Załącznik nr 3 – Oświadczenie o podwykonawcach
4. Załącznik nr 8 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ).

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.

III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 97

2. Termin realizacji dostaw. Waga 3

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

TZM/10/P/16

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

nie

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.7.2016 - 10:00

IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Data: 25.7.2016 - 10:15

Miejscowość:

Katowice

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Czerwiec 2017.

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)Informacje dodatkowe

Zamawiający będzie akceptował oświadczenia własne Wykonawców złożone w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia według Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularza jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3/16).
Jeżeli Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dla każdego z pomiotów, których to dotyczy odrębny formularz w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. W/w formularz powinien być wypełniony i podpisany przez te podmioty.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia składa każdy z Wykonawców.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458-78-01
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22458-78-00

VI.4.2)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164).
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 22458-78-01
Adres internetowy:
www.uzp.gov.pl
Faks: +48 22458-78-00

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

9.6.2016