OGŁOSZENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65 ,

40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Usługę cateringu.

 

Wybrano ofertę:

Nr 2: PPHU Postęp Sp. z o. o.

ul. Odrodzenia 9

41-209 Sosnowiec

Cena oferty – 242.665,35 zł. brutto

Uzasadnienie wyboru:Art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164) – najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium „cena”, „jakość”.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Jakość

 

 

 

 

 

Razem

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe POSTĘP

Odrodzenia 9

41-209 Sosnowiec

(2)

  98,00

 0,00

 

 

 

 

 

  98,00

2

CATERMED S.A.

Ks. Siemaszki 15A

31-201 Kraków

(1)

  88,68

  2,00

 

 

 

 

 

  90,68

 

 

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2015 r. poz. 2164) może być zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu,
o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W związku z powyższym Zamawiający planuje zawarcie umowy w dniu 01.04.2016 r.

 

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zamawiający

 

Katowice dnia: 2016-03-23