OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65, 40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Zakup i dostawę sprzętu oraz aparatury medycznej

dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - V.

 

Zadanie nr: 1

Wybrano ofertę:

VIDEOMED Electronics Work

58-310 Szczawno Zdrój, Klonowa 18

Cena oferty - 20 440.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza       

                                    oferta przy zadanym kryterium "cena", "termin realizacji zamówienia".

Zadanie nr: 2

Wybrano ofertę:

INNOW Jan Wyciślik

40-763 Katowice, Ustrońska 8

Cena oferty - 9 017.24 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena", "termin realizacji zamówienia".

Zadanie nr: 4

Wybrano ofertę:

EGERTON Sp. z o.o.

41-811 Zabrze, Legnicka 21

Cena oferty - 9 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena", "termin realizacji zamówienia".

Zadanie nr: 5

Wybrano ofertę:

EGERTON Sp. z o.o.

41-811 Zabrze, Legnicka 21

Cena oferty - 4 000.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza

                                     oferta przy zadanym kryterium "cena", "termin realizacji zamówienia".

Zadania unieważnione:

Zadanie nr: 3

Uzasadnienie: art. 93.1 ust.1 - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od

                        wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Zadanie częściowe

Nazwa i adres wykonawcy

Nazwa kryterium - liczba pkt

Razem

1 - Zakup i dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - V

VIDEOMED Electronics Work

Klonowa 18

58-310 Szczawno Zdrój

1 - Cena (koszt) - 97.00

2 - Termin realizacji zamówienia - 3.00

100,00

1 - Zakup i dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - V

ROVERS Polska Sp. z o.o.

Stołeczna 10

05-501 Piaseczno

1 - Cena (koszt) - 67.47

2 - Termin realizacji zamówienia - 3.00

70,47

2 - Zakup i dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - V

INNOW Jan Wyciślik

Ustrońska 8

40-763 Katowice

1 - Cena (koszt) - 97.00

2 - Termin realizacji zamówienia - 3.00

100,00

4 - Zakup i dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - V

EGERTON Sp. z o.o.

Legnicka 21

41-811 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 97.00

2 - Termin realizacji zamówienia - 3.00

100,00

5 - Zakup i dostawa sprzętu oraz aparatury medycznej dla Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach - s.p.z.o.z. - V

EGERTON Sp. z o.o.

Legnicka 21

41-811 Zabrze

1 - Cena (koszt) - 97.00

2 - Termin realizacji zamówienia - 3.00

100,00

 

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

 

Katowice dnia: 2015-12-04