OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65,

40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na

Zakup i dostawę sprzętu medycznego - oftalmoskop obuoczny.

 

Wybrano ofertę:

OCULUS Sp. z o.o.

01-652 Warszawa, Potocka 4/12

Cena oferty - 10 260.00 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

OCULUS Sp. z o.o.

Potocka 4 /12

01-652 Warszawa

(1)

  100,00

  100,00

 

 

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców.

 

 

 

Katowice dnia: 2014-07-14