OGŁOSZENIE

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.,

Panewnicka 65,

40-760 Katowice, woj. śląskie,

tel. (32)605-35-23, fax (32)605-35-08,

 

niniejszym informuje o wyniku postępowania na Udzielenie kredytu lub pożyczki złotowej w wysokości 10.000.000,00 zł. (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) na okres spłaty wynoszący 96 miesięcy, z trzymiesięcznym okresem karencji w spłacie kapitału.

 

Wybrano ofertę:

MAGELLAN S.A.

90-330 Łódź, al. Piłsudskiego 76

Cena oferty - 3 611 731.23 zł

Uzasadnienie wyboru: art. 91 ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - najkorzystniejsza oferta przy zadanym kryterium "cena". Jedyna oferta.

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Nr tematu

Nazwa i adres wykonawcy

(Nr oferty)

Cena (koszt)

Razem

1

MAGELLAN S.A.

al. Piłsudskiego 76

90-330 Łódź

(1)

  100,00

  100,00

 

 

 

 

 

Katowice dnia: 2014-07-07